Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 01880. Thời gian: 20 phút. Đã có 1.254 bạn thử.

Trắc nghiệm bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work có đáp án

Thử sức mình với Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work để xem mình đã nắm chắc phần ngữ pháp và từ vựng trong bài chưa nhé. Thông qua bài tập nho nhỏ này, các em có thể lên kế hoạch ôn tập các phần mà mình còn cảm thấy yếu. Chúc các em học tập tốt!

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
1. In the afternoon, the chickens produce ....................... eggs than in the morning.
2. When we have more cows, we’ll have much ..................... milk.
3. Lan ..................... a vacation in summer.
4. They often work ................................ than us.
5. The farmers grow ............................. of vegetables.
1. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?
Bài 2. Chọn đáp án đúng để trả lời những câu hỏi sau:
2. How do you know Mai like living in the countryside?
3. Why do some people think that students have an easy life?
4. What will you do during your vacation, Mai?
5. Do you work fewer hours than your elder sister, Minh?
Bài 3: Chọn câu hỏi cho câu trả lời có sẵn.
1. Yes, I usually work more hours than my younger brother.
2. Mr. Hoang grows many different types of vegetables.
3. Doctor Tuan, not doctor Phuong, takes care of sick people.
4. Every day, Miss Mai works eight hours.
4. Every day, Miss Mai works eight hours.
5. I will visit my friend in Ho Chi Minh City next summer vacation.
Bài 4. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
1. goes / Robinson / to / at / work / 7.30. / Mr. / usually
2. Ha Long / often / to / Bay / our / vacation. / we / go / during / summer
3. brother / younger / gets / later / me. / than / my / up
Bắt đầu ngay
21 1.254