Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 20

Trình độ Anh ngữ B1, Trình độ Anh ngữ B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu được coi là trình đô tiếng Anh trung cấp đối với người học. Khi người học đạt trình độ này có thể đọc, hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách khá tự tin trong lĩnh vực mình đang theo học hoặc làm việc.

Ôn tập Anh ngữ trình độ B1, B2 khung châu Âu

Đề kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp nhiều chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I have finished typing all ________ the last page.

A. until

B. but

C. to

D. for

2. He got out of bed and took a few ________ but couldn't go any farther.

A. stages

B. starts

C. steps

D. actions

3. Mother's Day is ________ May.

A. on

B. in

C. at

D. for

4. Mary Smith decided to give up her job for the ________ of her children.

A. care

B. sake

C. reason

D. concern

5. I was just ________ to go out when you telephoned.

A. around

B. about

C. thinking

D. planned

6. Fortunately, Boston's traditional swan boat rides provide ________ from the city's summer heat.

A. an expensive way to escape

B. a poor relief

C. a dismal hiatus

D. a restful respite

7. Peter works from nine ________ five.

A. from

B. to

C. in

D. out

8. We all ________ him good luck when he decided to emigrate.

A. told

B. wished

C. said

D. gave

9. When the house is not occupied, it is ________.

A. rented

B. timid

C. valueless

D. vacant

10. I had quite ________ on my way to work this morning.

A. an experiment

B. an adventure

C. a happening

D. an affair

11. I walked away as calmly as I could ________ they thought I was the thief.

A. or else

B. to avoid

C. owing to

D. in case

12. On the ________ to the town there is a beautiful wood.

A. direction

B. street

C. way

D. entrance

13. Her feeling of ebullience was so contagious that all the other patients ________.

A. began to weep

B. were soon smiling

C. became very anxious

D. manifested signs of distress

14. ________ that he only started learning two years ago, his English is excellent.

A. Considering

B. Accounting

C. Thinking

D. Imagining

15. ________ we dislike him, he's efficient and we can't dismiss him.

A. Much

B. However much

C. Although much as

D. As much

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
C
B
B
B
D
B
B
D
B
D
C
B
A
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 20. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm