Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 17

Đề ôn thi Anh ngữ trình độ B1, B2 có đáp án

Nối tiếp bộ 30 đề luyện thi Tiếng Anh chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 trên VnDoc.com, đề kiểm tra tiếng Anh trình độ B khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu có đáp án dưới đây gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng có trong đề luyện tập:

- Thì quá khứ đơn (The Past Simple Tense)

- Thì hiện tại hoàn thành (The Perfect Present Tense)

- Cấu trúc câu với As soon as; Not only ... but also;

- Câu đề nghị trong tiếng Anh với Could

- Từ loại tiếng Anh: Giới từ đi với động từ; Danh từ đi với giới từ; Cụm động từ; ...

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. If you ________ your money to mine, we shall have enough.

A. add

B. combine

C. join

D. unite

2. I'll phone as soon as I ________ to London.

A. make

B. get

C. reach

D. got

3. Paul ________ with us for about nine days by now.

A. have lived

B. has lived

C. had lived

D. lived

4. Most of us like ________ to the see in summer.

A. go

B. going

C. gone

D. to be going

5. Could you ________ me ten pounds until next payday?

A. let

B. provide

C. borrow

D. lend

6. Almost everyone fails ________ the driver's test on the first try.

A. passing

B. to have passed

C. to pass

D. in passing

7. "The ________ response I got from her really drove me crazy", he sighed.

A. few

B. a few

C. little

D. a little

8. She did six hours' ________ studying a day for the exam.

A. solid

B. heavy

C. strong

D. big

9. A cold wind ________ for the last three days.

A. has been blowing

B. blows

C. is blowing

D. blew

10. The way he never listens to me really gets ________ my nerves.

A. up

B. in

C. on

D. with

11. Mr Brown ________ me a very nice letter a few days ago.

A. sends

B. send

C. sent

D. have sent

12. That television program ________ but also entertaining.

A. is not only amusing

B. is not simply enjoyable

C. is not only informative

D. is certainly educational

13. My old cat died last year, and I still ________ her.

A. lack

B. fail

C. miss

D. lose

14. A sword will only draw blood if it actually ________ the skin.

A. sticks

B. pierces

C. thrusts

D. pricks

15. All we see is the ________ of the iceberg; six - seventh of it are underwater.

A. top

B. apex

C. summit

D. tip

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
B
B
D
C
C
A
A
C
C
C
C
B
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 17. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm