Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 16

Với mong muốn mang đến cho bạn đọc nguồn tài liệu tiếng Anh luyện thi trình độ B chất lượng, VnDoc.com đã đăng tải bộ 30 đề kiểm tra tiếng Anh chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 có đáp án khác nhau. Mỗi đề tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc tích lũy những cấu cấu trúc tiếng Anh trong mỗi bài thi hiệu quả.

Đề ôn thi Anh ngữ trình độ B1, B2 có đáp án

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh thường gặp giúp quý thầy cô ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I'm sure I'll find a way of getting ________ their objections.

A. with

B. towards

C. round

D. away from

2. It isn't quite ________ that he will be present at the meeting.

A. sure

B. right

C. exact

D. certain

3. You ________ me, because I didn't say that.

A. must misunderstand

B. must be understanding

C. must have misunderstood

D. had to misunderstand

4. A new motorway ________ here next year.

A. will build

B. will have build

C. will be built

D. will be building

5. Tell me the reason ________ you said that.

A. why

B. which

C. because

D. for

6. ________ people can live without any money.

A. few

B. a few

C. little

D. a little

7. Jane always asks my sister and ________ for advice.

A. her

B. she

C. hers

D. herself

8. Your mother and I are looking forward ________ you.

A. of seeing

B. for seeing

C. to see

D. to seeing

9. Several prisoners ________ from their guards and escaped.

A. broke away

B. broke out

C. broke through

D. broke up

10. I'm sorry I ________ your party: I was away at the time.

A. lost

B. failed

C. passed

D. missed

11. This morning the postman was ________ down the street by my dog.

A. hunted

B. chased

C. run

D. sped

12. If Bob ________ with us, he would have had a good time.

A. would come

B. would have come

C. had come

D. came

13. I go ________ school in the morning.

A. at

B. in

C. for

D. to

14. Take the juice ________ the fridge.

A. into

B. out of

C. out

D. in

15. He went to a seaside resort because he was ________ on water-skiing.

A. keen

B. enthusiastic

C. interested

D. impassioned

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
C
C
A
A
C
D
A
D
B
C
D
B
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm