Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 14

Trình độ Anh ngữ B1, Trình độ Anh ngữ B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu được coi là trình đô tiếng Anh trung cấp đối với người học. Khi người học đạt trình độ này có thể đọc, hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách khá tự tin trong lĩnh vực mình đang theo học hoặc làm việc.

Với mong muốn mang đến cho bạn đọc nguồn tài liệu tiếng Anh luyện thi trình độ B chất lượng, VnDoc.com đã đăng tải bộ 30 đề kiểm tra tiếng Anh chứng chỉ B1, B2 có đáp án khác nhau. Mỗi đề tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc tích lũy những cấu cấu trúc tiếng Anh trong mỗi bài thi hiệu quả.

Đề thi chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ B1, ôn thi chứng chỉ B2, đề kiểm tra tiếng Anh chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh có đáp án gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập những cấu trúc tiếng Anh thường gặp hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I had ________ decided to take a coat when it started to rain.

A. already

B. yet

C. still

D. never

2. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.

A. who

B. whom

C. which

D. whose

3. You really can't ________ a thing that woman says!

A. believe

B. rely

C. count

D. imagine

4. Don't let him ________ it.

A. doing

B. to do

C. do

D. does

5. The new champion, ________, took over the dining room.

A. led by an equestrian,

B. with his sobriquet,

C. accompanied by his reveries,

D. accompanied by his entourage,

6. After a lot of difficulties, he ________ to open the door.

A. managed

B. succeeded

C. obtained

D. realized

7. It is imperative that you ________ there in person.

A. be

B. will be

C. will

D. are

8. As James had distinctions in Chemistry and Biology in his Higher School Certificate Examination, I hoped to ________ one of these subjects at university.

A. abandon

B. discover

C. specialize

D. take part in

9. When the boy ________ the car he was badly injured.

A. is hit by

B. was hit by

C. hit

D. was hitting

10. When you do a favour for someone, don't expect anything ________.

A. in return

B. instead

C. in place

D. in recompense

11. She ________ a very amusing article in one of the newspapers yesterday.

A. found

B. find

C. finds

D. had found

12. He's a really annoying person. He's always getting ________ my nose.

A. in

B. on

C. through

D. up

13. When water is heated, it will change into ________.

A. bubble

B. foam

C. vapour

D. torrent

14. Each of them ________ to bring ________ own book to the next class.

A. are ... his

B. is ... theirs

C. is ... his

D. are ... its

15. They said they had the European rights for the product but it was a lie. They were acting under false ________.

A. pretences

B. eel

C. egg

D. wool

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
A
A
C
D
A
A
C
B
A
A
D
C
C
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm