Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 13

Trình độ tiếng Anh B1, B2 được coi là trình độ trung cấp với với tất cả người học.

1. Trình độ tiếng Anh B1 là gì?

Trình độ Anh ngữ B1 là cấp độ Anh ngữ thứ ba trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Người học ở trình độ này có thể đủ hiểu những chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh cũng như có thể đọc báo cáo đơn giản về những chủ đề quen thuộc và soạn email đơn giản về các chủ đề trong lĩnh vực của họ.

2. Trình độ tiếng Anh B2 là gì?

Trình độ Anh ngữ B2 là cấp độ Anh ngữ thứ tư trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Người học ở trình độ này có thể hoạt động độc lập trong nhiều môi trường học thuật và công việc bằng tiếng Anh, dù ở phạm vi sắc thái và độ chính xác hạn chế.

Đề ôn tập tiếng Anh trình độ B1, B2 có đáp án

Tài liệu luyện tập ngữ pháp tiếng Anh chứng chỉ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ B1, ôn thi chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh thường gặp nhất giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. The trunk of a tree or stalk of a plant is called the ________.

A. branch

B. stem

C. root

D. leave

2. My English is far from perfect but I know enough to get ________.

A. in

B. with

C. by

D. over

3. There was ________ I could say.

A. any

B. nothing

C. everything

D. anything

4. I don't think he would mind ________ there with me.

A. going

B. go to

C. go

D. to go

5. I am ________ this essay right now.

A. finish

B. to finish

C. finish to

D. finished

6. The ascent of the mountain is ________, but anyone who makes it to the top is rewarded by a spectacular view.

A. helpful

B. easy

C. unique

D. unpleasant

7. Big Bill said, "Knock it off. ________ for no help from no one.".

A. I'm not requesting aid

B. I ain't askin'

C. I didn't beg

D. I asked

8. ________ in ill-fitting clothes, he smiled a warm welcome.

A. Dress

B. Dressing

C. Dressed

D. Being dressed

9. She said she ________ to me, but she didn't.

A. would have written

B. will have written

C. would write

D. will write

10. Don't you think you ought ________ much harder?

A. working

B. is working

C. work to

D. to work

11. Before joining a course of study you must fill in a long ________ form.

A. inscription

B. enrolment

C. reception

D. inception

12. He hoped the appointment would enable him to gain greater ________ in publishing.

A. experience

B. work

C. jobs

D. employment

13. The managers agreed to ________ the question of payment.

A. balance

B. control

C. discuss

D. increase

14. If he ________ lucky, he can get the job.

A. is

B. had been

C. would be

D. would have been

15. I really appreciate ________ to help me, but I am sure that I will be able to manage by myself.

A. you to offer

B. your offering

C. that you offer

D. that you are offering

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
C
B
A
B
D
B
C
C
D
B
A
C
A
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm