Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English? Online

Bài tập Từ vựng Unit 7 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Add one letter to have correct words
 • 1. PR_CTISE
  PRACTISE
 • 2. _RITE
  WRITE
 • 3. CARTOO_
  CARTOON
 • 4. REA_
  READ
 • 2. _OMIC
  COMIC
 • 3. LIS_EN
  LISTEN
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1. What foreign ___________ do you have at school?
 • 2. When I see a new word, I try to guess its ____________.
 • 3. How do you _________ listening? - I watch English cartoons on TV.
 • 4. How often does Linda speak English? - She speaks English __________.
 • 5. Pam is ____________ in my class.
 • Exercise 4: Give the correct form of the words in brackets
 • 1. Anna speaks English very (good) ____________.
  well
 • 2. How do you practise (listen) ___________?
  listening
 • 3. I love reading (England) ________ novels.
  English
 • 4. English is necessary for (communicate) __________.
  communication
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 815
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm