Tuyển tập câu hỏi và bài tập luyện thi Đại học môn Lịch sử

Tuyển tập các câu hỏi và bài tập luyện thi đại học môn Lịch sử của thầy Châu Tiến Lộc là tài liệu ôn luyện thi đại học môn Sử cực kì hữu ích. Tài liệu ôn thi đại học khối C này bao gồm các câu hỏi về Lịch sử thế giới và cũng như luyện thí Sử theo chuyên đề lịch sử Việt Nam với cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu

Câu hỏi và bài tập ôn Sử

Tuyển tập Câu hỏi và Bài tập

Luyện thi Đại học, Cao đẳng và học sinh giỏi THPT

MÔN LỊCH SỬ

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1918)

1. CÁCH MẠNG HÀ LAN &
CÁCH MẠNG ANH

Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa từ thời hậu kí trung đại dẫn đến bước chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. Bước chuyển ấy được mở đầu bởi các cuộc cách mạng tư sản.
Vào giữa thế kỉ XVI, cuộc đấu tranh cuả nhân dân Nêđéclan chống lại ách thống trị cuả Vương quốc Tây Ban Nha đã trở thành một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử loài người - thời cận đại
Sau cách mạng Hà Lan gần một thế kỉ, một cuộc cách mạng khác đã nổ ra ở Anh. Đây là một cuộc cách mạng tư sản có ảnh hưởng rộng lớn, tấn công vào thành trì của chế độ cũ, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu và mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.

CÁCH MẠNG HÀ LAN GIỮA THẾ KỈ XVI
Câu 1: Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển ? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống chính quyền Tây Ban Nha.
Câu 2: Trình bày nét chính diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Nê-đéc-lan giữa thế kỉ XVI. Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nê-đéc-lan được xem là một cuộc cách mạng tư sản ?

CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH GIỮA THẾ KỈ XVII

Câu 3;Hãy phân biệt những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến với những yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đang phát triển ở nước Anh thế kỷ XVII. Từ đó, rút ra những mâu thuẫn trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Theo anh (chị), mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết ?

Câu 4:Đọc đoạn viết sau đây và chỉ ra những chi tiết không đúng về : “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. Những tiền đề của cách mạng”.

-Thế kỉ XVII, Anh có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

-Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là miền Tây Bắc.

-Công trường thủ công chiếm ưu thế trong nông nghiệp.

-Ngoại thương phát triển (kể cả buôn bán nô lệ da đen và cướp biển. Đặc điểm nổi bật của kinh tế Anh là nông nghiệp lạc hậu.

-Sác-lơ I cai trị độc đoán.

-Xã hội Anh phân hoá thành hai phe đối lập : Quý tộc phong kiến phản động – quý tộc mới, thực dân, nông dân, bình dân thành thị.

Đánh giá bài viết
3 6.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm