hổ báo cáo chồn Sinh học Lớp 12

Viết các kiểu gen có thể có của con lai

Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:

P = ♀AaBB × ♂AAbb

Biết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3, còn 2 alen B và b nằm trên cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:

a) Con lai được tự đa bội hoá lên thành 4n.

b) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai 3n.

c) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai là thể ba nhiễm ở nhiễm sắc thể số 3.

2
2 Câu trả lời
 • chouuuu ✔
  chouuuu ✔

  Ta có: P: ♀AaBB × ♂ Aabb

  Con lai có 2 dạng : AABb và AaBb

  a) Con lai tự đa bội hoá sẽ hình thành:

  (2n) AABb → (4n) AAAABBbb

  (2n) AaBb → (4n) AAaaBBbb

  b) Xảy ra đột biến trong giảm phân:

  + ở cây ♀ → giao tử sẽ là 2n (AaBB)

  Kết hợp giao tử: 2n (AaBB) kết hợp với n(Ab) → Con lai 3n là AaaBBb
  + ở cây ♂ → giao tử sẽ là 2n (AAbb)

  Kết hợp giao tử: 2n (AAbb) kết hợp với n(AB) → Con lai 3n là AAABbb

  2n (AAbb) kết hợp với n(aB) → Con lai 3n là AAaBbb

  c) Thể ba ở NST số 3:

  - Đột biến ở cây ♀: Kết hợp giao tử: AaB kết hợp với Ab → AAaBb

  - Đột biến ở cây ♂: Kết hợp giao tử: AAb kết hợp với Ab → AAAbb

  AAb kết hợp với aB → AAaBb

  0 Trả lời 6 ngày trước
  • vinh(ny ngân)
   vinh(ny ngân)

   Sơ đồ lai:

   P: ♀AaBB x ♂ AAbb

   GP: AB, aB Ab

   F1: AABb, AaBb

   a. Con lai tự đa bội lên thành 4n: AAAABBbb, AAaaBBbb

   b. Tạo con lai 3n:


   - Nếu xảy ra đột biến ở ♀ tạo giao tử AaBB, khi thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ bình thường Ab → Con lai 3n: AAaBBb.

   - Nếu xảy ra đột biến ở ♂ tạo giao tử AAbb, khi thụ tinh kết hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, aB → Con lai 3n: AAABbb, AAaBbb.

   c. Con lai là thể ba nhiễm:

   - Nếu xảy ra đột biến ở ♀ tạo giao tử (n + 1) AaB, khi thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ bình thường Ab → Con lai (2n + 1): AAaBb.

   - Nếu xảy ra đột biến ở ♂ tạo giao tử (n + 1) AAb, khi thụ tinh kết hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, aB → Con lai (2n + 1): AAABb, AAaBb.

   0 Trả lời 6 ngày trước
   Sinh học
   Xem thêm