100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 2

Trắc nghiệm tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020

Nằm trong bộ tài liệu ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2020 có đáp án, tài liệu ôn tập chuyên đề Trọng âm tiếng Anh (Stress) dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu trắc nghiệm gồm 30 câu tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh nhắc lại những quy tắc đánh trọng âm cơ bản hiệu quả.

Câu 1: A. Insect B. Language C. Listen D. Receive

Câu 2: A. Teenager B. Measurement C. Romantic D. Attractive

Câu 3: A. Eraser B. Excellent C. Exercise D. Eskimo

Câu 4: A. Regret B. Selfish C. Purpose D. Preface

Câu 5: A. Penpal B. Table C. Window D. prefer

Câu 6: A. Terrific B. Pacific C. Mechanic D. Arabic

Câu 7: A. Government B. Technical C. Parallel D. Understand

Câu 8: A. Writer B. Teacher C. Builder D. Career

Câu 9: A. Optimistic B. Unexpected C. Successful D. Electricity

Câu 10: A. Winter B. Woman C. Yellow D. Yourself

Câu 11: 51. A. Yesterday B. Candidate C. Brazilian D. Century

Câu 12: A. Copy B. Remove C. Notice D. Cancel

Câu 13: A. Without B. Golden C. Windsurfing D. Water

Câu 14: A. Difficult B. Animal C. Volunteer D. Interest

Câu 15: A. Capital B. Tradition C. Different D. Opera

Câu 16: A. Construction B. Suggestion C. Accurate D. Activity

Câu 17: A. Employ B. Increase C. Decrease D. Purpose

Câu 18: A. Favour B. Impress C. Occur D. Arrive

Câu 19: A. Colour B. Passion C. Behave D. Children

Câu 20: A. Female B. Fellow C. Husband D. Mature

Câu 21: A. Submit B. Suppose C. Support D. Summit

Câu 22: A. Perfection B. Computer C. Fascinate D. Fantastic

Câu 23: A. Concert B. License C. Conserve D. Lantern

Câu 24: A. Persuade B. Reduce C. Offer D. Apply

Câu 25: A. Paper B. Remove C. Cancel D. Mountain

Câu 26: A. Earthquake B. Program C. Prestige D. Courage

Câu 27: A. Preface B. Famous C. Mountain D. Believe

Câu 28: A. Domestic B. Investment C. Substantial D. Undergo

Câu 29: A. Difficult B. Popular C. National D. Effective

Câu 30: A. Arrest B. Private C. Provide D. Arrange

ĐÁP ÁN

Câu 1. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C /ˈlɪs.ən/

Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 2. Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/

Đáp án B /ˈmeʒ.ə.mənt/

Đáp án C /rəʊˈmæn.tɪk/

Đáp án D /əˈtræk.tɪv/

Câu 3. Đáp án A

Giải thích:

Từ 3 âm tiết kết thúc –er trọng âm rơi vào âm 2, nên đáp án A có trọng âm thứ 2

Các đáp án B, C, D có bắt đầu bằng ex- được phát âm là /eks/ nên trọng âm rơi vào chính nó, âm thứ nhất.

Câu 4. Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án B, C, D danh từ, tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 5. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 6. Đáp án D

Giải thích:

Kết thúc –ic trọng âm rơi trước nó, đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, trừ arabic /ˈær.ə.bɪk/ trọng âm thứ nhất

Câu 7. Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈɡʌv.ən.mənt/

Đáp án B /ˈtek.nɪ.kəl/

Đáp án C /ˈpær.ə.lel/

Đáp án D /ˌʌn.dəˈstænd/

Câu 8. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D /kəˈrɪər/

Câu 9. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A đuôi –ic trọng âm rơi vào trước nó, âm 3

Đáp án B trọng âm thứ 3, không xét tiền tố un- và hậu tố -ed, xét nguyên thể expect trọng âm thứ 2

Đáp án D đuôi –ity trọng âm trước nó, âm 3

Câu 10. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D /jəˈself/

Câu 11. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈjes.tə.deɪ/

Đáp án B /ˈkæn.dɪ.dət/

Đáp án C /brəˈzɪl.jən/

Đáp án D /ˈsen.tʃər.i/

Câu 12. Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈkɒp.i/

Đáp án B /rɪˈmuːv/

Đáp án C /ˈnəʊ.tɪs/

Đáp án D /ˈkæn.səl/

Câu 13. Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /wɪˈðaʊt/

Đáp án B /ˈɡəʊl.dən/

Đáp án C /ˈwɪndˌsɜː.fɪŋ/

Đáp án D /ˈwɔː.tər/

Câu 14. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈdɪf.ɪ.kəlt/

Đáp án B /ˈæn.ɪ.məl/

Đáp án C /ˌvɒl.ənˈtɪər/

Đáp án D /ˈɪn.trəst/

Câu 15. Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈkæp.ɪ.təl/

Đáp án B trọng âm thứ 2 do là danh từ có tận cùng đuôi –ion

Đáp án C /ˈdɪf.ər.ənt/

Đáp án D /ˈɒp.ər.ə/

Câu 16. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D kết thúc –ion và –ity trọng âm trước 2 kết cấu này, âm 2

Đáp án C từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm thứ nhất

Câu 17. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 18. Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈfeɪ.vər/

Đáp án B, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 19. Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 20. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D /məˈtʃʊər/

Câu 21. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án D /ˈsʌm.ɪt/

Câu 22. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm thứ nhất

Đáp án A, B, C từ có kết thúc –ion, -er, -ic trọng âm rơi vào trước kết cấu này nên trọng âm thứ 2

Câu 23. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 24. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án C /ˈɒf.ər/

Câu 25. Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 26. Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ 1

Đáp án C /presˈtiːʒ/

Câu 27. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈpref.ɪs/

Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 28. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, C từ kết thúc đuôi –ic, -ial trọng âm rơi vào trước nó

Đáp án B đuôi –ment không nhận trọng âm xét nguyên thể invest trọng âm thứ 2

Đáp án D /ˌʌn.dəˈɡəʊ/

Câu 29. Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈdɪf.ɪ.kəlt/

Đáp án B /ˈpɒp.jə.lər/

Đáp án C /ˈnæʃ.ən.əl/

Đáp án D /ɪˈfek.tɪv/

Câu 30. Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm nhứ nhất

Trên đây là 100 câu trắc nghiệm Trọng âm cơ bản ôn thi THPT Quốc gia 2020 phần 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm