100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 2

Luyện thi THPTQG môn Anh 2020 chuyên đề Ngữ Âm

Tài liệu ôn tập chuyên đề Ngữ âm tiếng Anh - Phonetics có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh gồm 30 câu ngữ âm khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài dạng tìm từ có cách phát âm khác hiệu quả.

Câu 1: A. southern B. growth C. within D. although

Câu 2: A. whistle B. little C. gentle D. battle

Câu 3: A. wicked B. sacred C. beloved D. helped

Câu 4: A. animal B. character C. imagine D. personality

Câu 5: A. degree B. critical C. fertile D. minimum

Câu 6: A. civilization B. scuba-diving C. dedication D. incredible

Câu 7: A. rhinoceros B. wilderness C. digestion D. diversity

Câu 8: A. talks B. takes C. decides D. completes

Câu 9: A. honest B. home C. vehicles D. heiress

Câu 10: A. promised B. raised C. devised D. advised

Câu 11: A. rained B. jumped C. arrived D. followed

Câu 12: A. tea B. leather C. leave D. lead

Câu 13: A. informant B. essential C. instant D. resistance

Câu 14: A. mineral B. minimum C. miniature D. minor

Câu 15: A. carry B. marriage C. parrot D. barber

Câu 16: A. stool B. bamboo C. good D. loose

Câu 17: A. accurate B. date C. tale D. shape

Câu 18: A. sounds B. obstacles C. situations D. secrets

Câu 19: A. arrives B. likes C. laughs D. helps

Câu 20: A. choice B. achieve C. each D. Chemistry

Câu 21: A. scholarship B. mechanic C. technology D. championship

Câu 22: A. interfered B. approached C. established D. sacrificed

Câu 23: A. capable B. capital C. cabinet D. captain

Câu 24: A. eventually B. invention C. preparation D. initiate

Câu 25: A. needed B. decided C. invented D. caused

Câu 26: A. bomb B. tomb C. combat D. comment

Câu 27: A. waited B. mended C. objected D. faced

Câu 28: A. bushes B. buses C. lorries D. charges

Câu 29: A. muddy B. punctual C. studious D. culture

Câu 30: A. determine B. examine C. Valentine D. heroine

ĐÁP ÁN

Câu 1. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ð/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /θ/

Câu 2. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân là âm câm.

Câu 3. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 4. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 5. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /aɪ/

Câu 6. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phàn gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 7. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /aɪ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ɪ/.

Câu 8. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 9. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /h/. Đáp án A phần gạch chân là âm câm.

Câu 10. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 11. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 12. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /iː/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /e/

Câu 13. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ʃ/

Câu 14. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /aɪ/

Câu 15. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɑː/

Câu 16. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /uː/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /u/

Câu 17. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /eɪ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /æ/

Câu 18. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 19. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 20. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /tʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /k/

Câu 21. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /tʃ/

Câu 22. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 23. Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /eɪ/

Câu 24. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 25. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 26. Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɒ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là / uː/

Câu 27. Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 28. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪs/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 29. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /uː/

Câu 30. Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪn/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /aɪ/

Trên đây là 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm