Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 có đáp án - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4)

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4) bao gồm 06 phiếu môn Toán 2 tương ứng làm trong tuần 3 của tháng 4/2020, giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 13/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm của dãy số 64 ; 66 ; 68 ;………là:

A. 70 B. 69 C. 71 D. 72

Câu 2: Trong phép trừ có số trừ là 13, hiệu là 7, số bị trừ là:

A. 6 B. 7 C. 20 D. 21

Câu 3: Phép cộng có một số hạng là 8 và tổng là 15, số hạng phải tìm là:

A. 23 B. 7 C. 16 D. 17

Câu 4: Số thích hợp điền điền vào chỗ chấm của : 32 + ……. = 100 là:

A. 48 B. 58 C.78 D. 68

PHẦN 2. TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt rồi tính

39 + 47 75 - 17

54 + 29 98 – 59

Bài 2: Chị Minh cao 94cm, em Nguyên thấp hơn chị Minh 16cm. Hỏi em Nguyên cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) An có 18 viên bi, như vậy An ít hơn Bình 5 viên. Hỏi bình có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Bài 3. Số?

a, 26 + 7 = .... + 6 b) 7 + 15 = 17 + ....

Bài 4: Tìm x:

a, x + 62 = 92 b) 75 – x = 28

Bài 5: Hiệu của 2 số bằng 25. Nếu giảm số trừ đi 8 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Phần 1. Làm đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Khoanh lần lượt vào: A; C; B; D

Phần 2:

Bài 1.

Đặt và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Bài 2

Mỗi phần làm đúng cho 0,5đ

Bài 3.

a, 27

b, 5

Bài 4.

a, x = 30

b, x = 47

Bài 5. Hiệu của 2 số bằng 25. Nếu giảm số trừ đi 8 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Nếu giảm số trừ đi bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng thêm bấy nhiêu đơn vị

Hiệu của 2 số bằng 25. Nếu giảm số trừ đi 8 đơn vị thì hiệu mới bằng

25 + 8 = 33

II. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 14/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Câu 1. Số liền trước số 60 là:

A. 59 B. 58 C. 61 D. 62

Câu 2. Tìm x biết: 46 – x = 34

A. x = 22 B. x = 12 C. x = 80 D. x = 70

Câu 3. Tổng của 28l và 46l là:

A. 74l B. 74 C. 18l D. 18

Câu 4. Cho biết: 29 cm chính là:

A. 29 dm B. 2dm 9cm C. 9dm2cm D. 11dm

Câu 5. Phép tính nào có hiệu là số tròn chục:

A. 10 + 30 B. 89 – 19 C. 100 – 28 D. 20 – 2

Câu 6. Năm nay anh 12 tuổi, em 8 tuổi. Hỏi 2 năm nữa au hơn em bao nhiêu tuổi?

A. 8 tuổi B. 20 tuổi C. 4 tuổi D. 18 tuổi

Phần II. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi viết kết quả, câu trả lời hoặc đáp án đúng vào chỗ trống

Câu 1. Đoạn thẳng AB dài 4dm. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 7cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

1 + 3 + 5 + 7 + …. + 17 + 19

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Mỗi câu khoanh đúng được

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

B

A

B

B

C

Phần 2

Câu 1

Bài giải

Đổi 4dm = 40cm (0,25đ)

Đoạn thẳng CD dài số xăng – ti – mét là: (0,25đ)

40 – 7 = 33 (cm) (0,25đ)

Đáp số: 33cm (0,25đ)

Câu 2

(1+ 19) + ( 3 + 17) + (5 + 15) + ( 7 + 13) + (9 + 11)

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 100

III. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 15/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. Khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

a) Số điền vào chỗ chấm của dãy số 54 ; 56 ; 58 ;………là:

A. 60 B. 59 C. 61 D. 70

b) 4dm + 52cm = …..

A. 56cm B. 56dm C. 92dm D. 92cm

c, Hằng học ở trường từ 2 giờ chiều đến 17 giờ cùng ngày. Hỏi thời gian học của Hằng ở trường là bao nhiêu giờ?

A. 15 giờ B. 4 giờ C. 3 giờ D. 5 giờ

Bài 2: a, 19kg + 18kg – 15kg = ……..kg b) 45l – 10l + 16l = ………..l

Bài 3: Tìm x:

a) x + 29 = 59 b) 55 – x = 23

Bài 4: Hiệu của 2 số bằng 47. Tìm số trừ và số bị trừ biết rằng nếu giảm số bị trừ đi một số bằng số trừ thì hiệu mới bằng 28.

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. Làm đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Khoanh lần lượt vào : A; D; C

Bài 2.

A, 22 kg

B, 51l

Bài 3

A, x = 30

B, x = 22

Bài 4: Hiệu của 2 số bằng 47. Tìm số trừ và số bị trừ biết rằng nếu giảm số bị trừ đi một số bằng số trừ thỡ hiệu mới bằng 28.

Giải

Nếu giảm số bị trừ đi bao nhiêu đơn vị thỡ hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị

Số trừ là : 47 – 28 = 19

Số bị trừ là : 47 + 19 = 66

IV. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 16/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

a) 18 - 3 - 6 = …….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 7 B. 9 C. 8 D. 6

b) Trong phép trừ có số bị trừ là 42, hiệu là 5, số trừ là:

A. 37 B. 47 C. 42 D. 45

c) Phép tính có kết quả bằng 32 là:

A. 46 + 53 B. 70 - 38 C. 9 + 53 D. 80 - 61

d) 32 + 4 = 100 - …… Số thích hợp điền điền vào chỗ chấm là:

A. 36 B. 63 C.46 D. 64

e) 84 cm - 5 dm = ………

A. 89cm B. 56dm C. 34 dm D. 34cm

g) 2 giờ chiều hay còn gọi là bao nhiêu giờ?

A. 13 giờ B.14 giờ C. 15 giờ D. 16 giờ

Bài 2:

45 + 29

91 - 32

52 + 19

100 – 6

Bài 3: Trong bể có 45 con cá cảnh, sau khi bán đi một số con cá cảnh thì còn lại 10 con. Hỏi đã bán đi bao nhiêu con cá cảnh?

Bài 4:

a) 75kg - 15kg + 20kg = ……….kg

b) 35l + 15l - 10l = ………..l

Bài 5: (1 điểm) Tìm x:

a) x - 36 = 27

b) 100 – x = 73

Bài 6. (1 điểm) Quan sát hình vẽ bên, viết tiếp vào chỗ chấm.

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Trả lời:

a) Viết tên 3 điểm thẳng hàng: ………………………..

b) Có …………….hình tam giác

Bài 7: Hai số có hiệu bằng 47. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 9 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Làm đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Khoanh lần lượt vào: B; A; B; D; D; B

Bài 2. (2 điểm)

Đặt và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Bài 3 (1 điểm)

Câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

Viết được phép tính và tính đúng kết quả cho 0,5 đ

Đáp số cho 0,25 đ

Bài 4. (1điểm)

Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 5.(1 điểm) Điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Bài 6: Điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

a) Viết được 4 nhóm tên 3 điểm thẳng hàng

b) Có 7 hình tam giác

Bài 7. (1 điểm) Hai số có hiệu bằng 47. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 9 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Giải:

Hiệu mới là: 47 – 9 = 38

V. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 17/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

48 + 36

100 - 69

54 + 19

85 - 27

Bài 2. Giải toán:

Thùng to có 45 kg đường, thùng to nhiều hơn thùng nhỏ 6 kg đường. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu kilôgam đường?

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Bài 3: Xem tờ lịch tháng 1 năm 2013 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Trong tháng 1 năm 2013

a) Có ………….. ngày thứ năm

b) Ngày 19 tháng 1 là thứ ……………………………………

Bài 4: Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 35 hành khách. Hỏi trước khi dừng tại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. Tự tính

Bài 2.

45 - 6 = 39 thùng

Bài 3

c) Có 5 ngày thứ năm

d) Ngày 19 tháng 1 là thứ bảy

Bài 4

Đáp số: 37 (người)

VI. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 18/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Câu 1: Đặt tính rồi tính

65 + 21 57 – 43 56 – 16

Câu 2: Tìm x

x - 24 = 47 - 14 67 – x = 15 + 6

Câu 3: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?

Câu 4: Mỗi con trâu có 4 chân. Hỏi 8 con trâu có bao nhiêu chân?

Câu 5: 30 + 60 - 33 … 20 + 80 - 45. Dấu cần điền vào chỗ chấm là?

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Câu 1: Tự tính

Câu 2:

X = 57 và x = 46

Câu 3:

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

Lan còn số cái kẹo là: 11 – 10 = 1 (cái)

Đáp số: 1 cái.

Câu 4: 32 cái chân

Câu 5: 30 + 60 - 33 > 20 + 80 - 45.

........................................................................................

Bộ bài ôn tập ở nhà lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Ngoài Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 3.978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 2 Xem thêm