Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học lần 2 Sở GD&ĐT Bắc Giang

Trang 1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BC GIANG
HDC THI TH TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG
LN 2 NĂM 2021
BÀI THI: MÔN KHOA HC T NHIÊN
MÔN: SINH HC
Câu 81. Trong lc lp pha ti ca quang hp din ra
A. màng ngoài. B. màng trong. C. cht nn strôma. D. tilacôit.
Đáp án : C
Câu 82. Khu phân b ca loài b chia ct bi các vt cản địa như sông, biển, núi cao, di
đất lin làm cho các qun th trong loài b cách li nhau. Trong những điều kin sng khác
nhau, chn lc t nhiên đã tích lu các biến d đi truyền theo những hướng khác nhau, t đó
dn hình thành loài mới. Đây là cơ chế hình thành loài theo con đường
A. sinh thái (cách li sinh thái). B. địa lí (khác khu vực địa lí).
C. lai xa và đa bội hoá. D. t đa bội.
Đáp án : B
Câu 83. Loi bng chứng nào sau đây thể giúp chúng ta xác định được loài xut hin
trước, loài xut hin sau trong lch s phát sinh và phát trin ca s sng trên Trái đất?
A. Sinh hc phân t. B. Hoá thch. C. Gii phu so sánh. D. Tế bào hc.
Đáp án : B
Câu 84. Người hô hp
A. bng mang. B. qua b mặt cơ thể. C. bng phi. D. bng h thng ng khí.
Đáp án : C
Câu 85. một loài thực vật, khi trong kiểu gen cả alen A alen B thì hoa màu đỏ;
nếu trong kiểu gen chỉ alen A hoặc chỉ alen B thì hoa có màu vàng; nếu không alen
A alen B thì hoa màu trắng. Tính trạng màu hoa loài sinh vật trên di truyền theo quy
luật
A. tương tác cộng gộp. B. trội hoàn toàn.
C. tương tác bổ sung. D. gen đa hiệu.
Đáp án : C
Câu 86. Lúa nước có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số nhiễm sắc thể trong một giao tử
khi tế bào sinh hạt phấn thực hiện giảm phân bình thường là
A. 12. B. 48. C. 24. D. 6.
Đáp án : A
Câu 87. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con có 1 loi kiu gen?
A. AA × Aa. B. AA × aa. C. Aa × Aa. D. Aa × aa.
Đáp án : B
Câu 88. Loi axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)?
A. ADN. B. tARN. C. rARN. D. mARN.
Đáp án: B
Câu 89. Theo lí thuyết, qun th nào dưới đây đang cân bằng v di truyn?
A. 0,7Aa : 0,3aa. B. 0,5AA : 0,5Aa. C. 100% AA. D. 100%Aa.
Đáp án: C
Câu 90. Mt loài có b nhim sc th ng bi 2n = 24. Th ba ca loài này có bao nhiêu
nhim sc th?
A. 25. B. 12. C. 23. D. 36.
Đáp án: A
Câu 91. Độ đa dạng v loài ca qun xã là
A. mức độ phong phú v s ng loài trong qun xã và s ng cá th ca mi loài.
B. t l % s địa điểm bt gp mt loài trong tng s địa điểm quan sát.
Hướng dn chm có 09 trang
Trang 2
C. mật độ cá th ca tng loài trong qun xã.
D. s loài đóng vai trò quan trng trong qun xã.
Đáp án: A
Câu 92. Mật độ ca qun th
A. s ng th trung bình ca qun th đưc c đnh trong mt khong thi gian xác đnh.
B. s ng cá th cao nht mt thời điểm xác định trong một đơn vị din tích ca qun th.
C. khốing sinh vt thp nht mt thời điểm xác định trong một đơn v thch ca qun th.
D. s ng hay khối lượng sinh vt có trong một đơn vị din tích hay th tích ca qun th.
Đáp án: D
Câu 93: Tp hp sinh vt nào sau đây được xem là qun th sinh vt?
A. Các cây trong rừng Cúc Phương.
B. Nhng cây thông nha trên mt qu đồi Côn Sơn.
C. Sâu ăn lá trong rừng Tam Đảo.
D. Tp hp nhng con cá H Tây.
Đáp án: B
Câu 94. Nhóm tui gm các cá th không còn kh năng ảnh hưởng ti s phát trin ca qun
th
A. nhóm tui sau sinh sn. B. nhóm tui sinh sn.
C. nhóm tuổi trước sinh sn. D. nhóm sinh sản và lao động.
Đáp án: A
Câu 95. Trong lch s phát trin ca sinh vt trên trái đất, y mch dẫn động vật đầu
tiên chuyn lên sng trên cn vào k nào?
A. Đêvôn. B. Phn trng. C. Silua. D. Tam điệp.
Đáp án: C
Câu 96. Trong phương thc hình thành loài bng con đường địa , nhân t nào sau đây góp
phn duy trì s khác bit v tn s alen và thành phn kiu gen gia các qun th?
A. Giao phi không ngu nhiên. C. Đột biến.
B. Cách li sinh thái. D. Cách li địa lí.
Đáp án: D
Câu 97. Mt nhà khoa hc sau mt thi gian dài nghiên cu hoạt động ca 2 đàn hi cùng
sinh sng trong mt h đã đi đến kết lun chúng thuc 2 loài khác nhau. Hiện tượng nào dưới
đây có th là căn cứ chc chn nht giúp nhà khoa học này đi đến kết luận như vậy?
A. Các con cá hi của hai đàn có màu sắc cơ thể đậm nht khác nhau.
B. Các con cá hi của hai đàn có kích thước cơ thể khác nhau.
C. Các con cá hi của hai đàn đẻ trng nhng khu vc khác nhau trong mùa sinh sn.
D. Các con cá hi của hai đàn giao phi vi nhau sinh ra con lai không có kh năng sinh sản.
Đáp án: D
Câu 98. Mt trong nhng đim khác nhau gia h sinh thái nhân to và h sinh thái t nhn là
A. h sinh thái nhân to có kh năng tự điều chỉnh cao hơn so với h sinh thái t nhiên do có
s can thip của con người.
B. h sinh thái nhân tạo thường có chui thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với h
sinh thái t nhiên.
C. h sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với h sinh thái t nhiên do được
con người b sung thêm các loài sinh vt.
D. h sinh thái nhân to luôn là mt h thng kín, còn h sinh thái t nhiên là mt h thng
m.
Đáp án: B
Câu 99. Khi ly cht khí to ra trong bình hạt đang nảy mm thổi vào nước vôi trong, ta
thấy nước vôi trong b vẩn đục, điều này chng minh hô hấp đã tạo ra
A. khí O
2
. B. khí CO
2
. C. năng lượng ATP. D. hơi H
2
O.
Đáp án : B
Trang 3
Câu 100. Khi nói v s thay đổi vn tc máu trong h mch, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gim dn t động mạch, đến mao mch và thp nht tĩnh mạch.
B. Gim dn t động mạch đến mao mạch, tăng dần tĩnh mạch.
C. Tăng dần t động mạch đến mao mch, gim dn tĩnh mạch.
D. Luôn ging nhau tt c các v trí trong h mch.
Đáp án: B.
Câu 101. Cho biết các gen phân li độc lp, các alen tri là tri hoàn toàn và không xảy ra đột
biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiu phân li theo t l 1:1:1:1?
A.
Aabb aaBb.
B.
AaBb AaBb.
C.
AaBB AABb.
D.
AaBB AaBb.
Đáp án: A.
Câu 102. Trong mô hình điều hòa Operon Lac được mô t như hình bên dưới. Hai gen nào
sau đây có số ln phiên mã khác nhau?
A. Gen Z và gen điều hòa. B. Gen Z và gen A.
C. Gen Z và gen Y. D. Gen Y và gen A.
Đáp án A.
Li gii
Gen điều hòa và các gen cu trúc Z, Y, A có s ln phiên mã khác nhau.
Các gen Z, Y, A có s ln phiên mã bng nhau.
Câu 103. Gi s b nhim sc th ng bi 2n trong tế bào ca cơ th bình thường kiu
sp xếp nhim sc th AABBDDEE. Mt th đột biến có kiu sp xếp nhim sc th
AABBBDDEE. Th đột biến này thuc dng
A. Th bn B. Th ba. C. Th tam bi. D. Th ba kép.
Đáp án: B
Câu 104. Từ cây kiểu gen aaBbDD, bằng phương pháp nuôi cây hạt phấn trong ống
nghiệm có thể tạo ra dòng cây đơn bội có kiểu gen nào sau đây?
A. ABD. B. Abd. C. aBd. D. aBD.
Đáp án: D.
Câu 105. Trong quá trình gim phân thể kiu gen AaBb, mt s tế bào xy ra s
không phân li ca cp nhim sc th cha cp gen Aa gim phân I, gim phân II din ra
bình thường, cp gen còn lại phân li bình thường. Theo lý thuyết, loi giao t nào sau đây
không được to ra?
A. aBb. B. AaB. C. ab. D. Aab.
Đáp án A
Lời giải:
Trong quá trình gim phân cơ thể có kiu gen AaBb
- Có mt s tế bào xy ra s không phân li ca tt c các cp NST gim phân I, gim phân
II diễn ra bình thường, cp Bb giảm phân bình thường to ra các giao t đột biến gm: AaB;
Aab
- Các tế bào còn li giảm phân bình thường cho 4 loi giao t: AB, Ab, Ab, ab
Câu 106. Rng nhiệt đới vi hiện tượng phân tng mt cách rõ rệt có ý nghĩa:
A. Làm gim s cnh tranh gia các qun th kc loài,ng cao hiu sut s dng ngun sng.
B. ng sự cnh tranh gia các loài trong sinh thái dn đến gim hiu sut s dng ngun sng.
C. Làm gim s cnh tranh gia các loài bng hin tưng ta thưa tự nhiên dn đến gim mt độ.
D. Làm gim hiu sut s dng các ngun sng dẫn đến làm giảm độ đa dạng ca qun xã.
Đáp án: A.
Câu 107. Trong thut chuyn gen vào tế bào vi khun, th truyn plasmit cn phi mang
gen đánh dấu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

VnDoc gửi tới các bạn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học lần 2 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học, được biên soạn sát với đề minh họa 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học lần 2 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em có thêm tư liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 hiệu quả.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 345
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm