Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 LẦN 1
TRƯỜNG THPT THỊ QUẢNG TRỊ Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề thi 06 trang) Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: .........................................................................
Câu 1. Loại sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành
hóa năng trong sản phẩm quang hợp cây xanh?
A. Diệp lục b B. Diệp lục a, b. C. Diệp lục a, b carôtenôit D.
Diệp lục a
Câu 2. Sự tích t muối trong đất một trở ngại lớn trong nông nghiệp. Nguyên nhân nào làm
cho cây trồng kém chịu mặn không sống được trong đất nồng độ muối cao?
A. Muối tập trung trong tế bào rễ làm vỡ tế bào.
B. Do tinh thể muối hình thành trong khí khổng.
C. Các ion Na
+
Cl
-
gây đầu độc tế bào.
D. Thế nước của đất quá thấp.
Câu 3. t ăn thịt, quá trình tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra
A. ruột già B. miệng C. dạ dày D. ruột non
Câu 4. Hệ tuần hoàn kín động vật nào sau đây?
A. Châu chấu. B. Mực ống. C. Tôm. D. Cua.
Câu 5. Những bệnh, hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến số lượng nhiễm sắc thể gây nên?
(1) Hội chứng Đao (2) Bệnh màu (3) Hội chứng claiphentơ
(4) Bệnh Phênikêtô niệu (5) Hội chứng Tơcnơ
A. (1), (3), (4) B. (1), (3), (5) C. (2), (4) D. (2), (3), (5)
Câu 6. Đơn phân cấu tạo nên ADN
A. nuclêôtit. B. nuclêôxôm. C. glucôzơ. D. Axit amin.
Câu 7. Trong quá trình phiên , phân tử ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?
A. Từ mạch chiều 5’ 3’. B. Từ cả hai mạch đơn.
C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. D. Từ mạch mang gốc.
Câu 8. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng đột biến thường gây hậu quả lớn
nhất
A. đột biến đảo đoạn NST. B. đột biến lặp đoạn NST.
C. đột biến chuyển đoạn NST. D. đột biến mất đoạn NST.
Câu 9. một loài thực vật, xét 2 cặp nhiễm sắc mang 2 cặp gen (A, a) (B, b). thể nào sau
đây thể ba nhiễm?
ĐỀ 001
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. AaaBbb B. AABb C. aaBBb D. aBB
Câu 10. một loài thực vật, gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định
quả bầu dục. Phép lai nào sau đây cho F
1
tỉ lệ kiểu hình 3 quả tròn : 1 quả bầu dục?
A. AA × aa. B. Aa × aa. C. Aa × Aa. D. AA × Aa.
Câu 11. Theo Menđen, điều kiện cơ bản đảm bảo cho s di truyền độc lập các cặp tính trạng
A. các gen không hoà lẫn vào nhau trong quá trình di truyền.
B. các cặp alen qui định c cặp tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể
tương đồng khác nhau.
C. số lượng thể nghiên cứu phải lớn.
D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.
Câu 12. Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì cách viết
kiểu gen nào dưới đây không đúng?
A.
ab
AB
B.
Ab
Ab
C.
Aa
bb
D.
ab
Ab
Câu 13. người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen,
gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Cặp bố, mẹ nào sau đây sinh con
vừa đứa tóc xoăn, mắt đen vừa đứa tóc thẳng, mắt đen?
A. AaBB x AAbb B. AaBB x aabb C. aaBB x AAbb D. Aabb x
aabb
Câu 14. một quần thể động vật ngẫu phối, xét một gen 2 alen, quá trình giao phối ngẫu
nhiên đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Cho rằng không đột biến xảy ra. Kết luận
nào sau đây đúng về quần thể trên?
A. Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường.
B. Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST X đoạn không tương đồng với Y.
C. Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường hoặc quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST
X đoạn không tương đồng với Y.
D. Quần thể ngũ bội, gen nằm trên NST thường.
Câu 15. một loài động vật vú, cho phép lại P: ♂X
b
Y × X
B
X
b
. Trong quá trình giảm phân
của thể cái, một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường giảm phân I
nhưng không phân li giảm phân II. Quá trình giảm phân con đực xảy ra bình thường. Các
giao tử đực cái kết hợp với nhau tạo thành các hợp tử. Những hợp tử kiểu gen nào sau đây
thể được hình thành từ quá trình trên?
A. X
B
X
B
X
b
, X
b
X
b
; X
B
X
b
Y; X
b
Y. B. X
B
X
B
X
B
, X
B
X
b
X
b
; X
B
Y; X
b
Y.
C. X
B
X
b
; X
b
X
b
; X
B
YY; X
b
YY. D. X
B
X
B
X
b
; X
b
X
b
; X
B
X
B
Y; X
b
Y.
Câu 16. Một đoạn của gen cấu trúc trình tự nuclêôtit trên mạch gốc như sau:
3' TAX - GAX - TAT - GXT- XTA - XTT - XGA- XXG - GTX - GAT - ATT 5'.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 16 X thay bằng A, thì kết luận nào sau đây đúng
với chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp?
A. 1 axit amin mới so với chuỗi polipeptit được tổng hợp từ gen nh thường.
B. Chỉ tổng hợp được 5 axit amin.
C. Không axit amin mới so với chuỗi polipeptit được tổng hợp từ gen bình thường.
D. Chỉ tổng hợp được 4 axit amin.
Câu 17. Một quần thể thực vật giao phấn trạng thái cân bằng di truyền, t 1 gen có hai alen
A a, trong đó tần số alen A 0,3. Theo thuyết, tần số alen a của quần thể
A. 0,81 B. 0,09 C. 0,70 D. 0,42
Câu 18. Trong trường hợp không phát sinh đột biến, phương pháp nào sau đây không tạo ra
được giống mới?
A. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hoá để tạo dòng lưỡng bội thuần chủng.
B. Dung hợp tế o trần tạo ra tế bào lai, nuôi cấy tế bào lai phát triển thành thể.
C. Nuôi cấy tế bào thành sẹo, sẹo phát triển thành thể.
D. Cho lai các dòng thuần chủng kiểu gen khác nhau tạo ưu thế lai.
Câu 19. Những thành tựu nào sau đây của công nghệ gen
(1) Tạo ra giống chua gen làm chín quả bị bất hoạt.
(2) Tạo ra cừu Đôly.
(3) Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.
(4) Tạo ra giống lúa "gạo vàng" khả năng tổng hợp
-carôten (tiền chất tạo vitamin A)
trong hạt.
(5) Ngô DT
6
năng suất cao, hàm lượng protêin cao.
(6) Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen
A. (1), (2), (5) B. (1), (3), (6) C. (1), (4), (5) D. (1), (3), (4)
Câu 20. Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường
A. trong nứơc đại dương B. khí quyển nguyên thủy.
C. trong lòng đất. D. trên đất liền.
Câu 21. Phương thức hình thành loài bằng lai xa đa bội hoá thường xảy ra đối với
A. động vật B. thực vật C. động vật bậc thấp D. động vật
bậc cao
Câu 22. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị sở của tiến hóa
A. thể. B. quần thể. C. loài. D. phân tử.
Câu 23. Trong c phát biểu dưới đây, bao nhiêu phát biểu phản ánh sự tiến hóa đồng quy?
(1) Gai cây hoa hồng biến dạng của biểu thân, gai cây xương rồng biến dạng của lá.
(2) mập thuộc lớp cá, voi thuộc lớp thú nhưng cả hai loài này đều sống trong môi
trường nước nên hình thái tương tự nhau.
(3) ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit bản A,T,G,X.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị (Mã đề 001) được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ các môn thi, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 89
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm