Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
1
I. KIẾN THỨC ÔN TẬP:
- GIẢI TÍCH: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
- HÌNH HỌC: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, PTTQ CỦA MẶT PHẲNG
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. GIẢI TÍCH
Câu 1. Biết
F x
là một nguyên hàm của hàm số
1
( )
2
f x
x
3 1F  
. Tính
0F
A.
0 ln 2 1F
B.
0 ln 2 1F
C.
0 ln 2F
D.
0 ln 2 3F
Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số
2
1 2
( )f x cos
x x
?
A.
2
1 2 1 2
2
cos dx cos C
x x x
. B.
2
1 2 1 2
2
cos dx cos C
x x x
.
C.
2
1 2 1 2
2
cos dx sin C
x x x
. D.
2
1 2 1 2
2
cos dx sin C
x x x
Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số
2x
f x e
.
A.
2 1
2
2 1
x
x
e
e dx C
x
. B.
2 2
1
2
x x
e dx e C
. C.
2 2
2
x x
e dx e C
. D.
2 2x x
e dx e C
.
Câu 4. Giả sử
F x
là một nguyên hàm của
2
ln 3x
f x
x
sao cho
2 1 0F F 
. Giá trị
của
1 2F F
bằng
A.
10 5
ln 2 ln 5
3 6
B.
0
. C.
7
ln 2
3
. D.
2 3
ln 2 ln 5
3 6
.
Câu 5. Cho
7
x
dx
I
e
, đặt
7
x
u e
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2
2
7
I du
u
B.
2
2
7
I du
u u
C.
2
2
7
u
I du
u
D.
2
2
2
7
u
I du
u
Câu 6. Tính nguyên hàm
sin
x
I e xdx
ta được
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN - KHỐI: 12
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
2
A.
1
( sin cos )
2
x x
I e x e x C
B.
1
sin cos
2
x x
e x e x C
C.
sin
x
I e x C
D.
cos
x
e x C
Câu 7. Biết rằng
1
0
1
cos 2 sin 2 cos 2
4
x xdx a b c
, với
, , .
a b c
Khẳng định nào sau đây
đúng ?
A.
1
a b c
. B.
a b c
C.
2 1
a b c
. D.
2 1
a b c
.
Câu 8. Biết
F x
là một nguyên hàm của
1
1
f x
x
0 2
F
thì
1
F
bằng.
A.
ln 2
. B.
2 ln 2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 9. Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A.
d d df x g x x f x x g x x
với mọi hàm
f x
,
g x
liên tục trên
.
B.
d d df x g x x f x x g x x
với mọi hàm
f x
,
g x
liên tục trên
.
C.
d d . df x g x x f x x g x x
với mọi hàm
f x
,
g x
liên tục trên
.
D.
d
f x x f x C
với mọi hàm
f x
có đạo hàm trên
.
Câu 10. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu
d
f x x F x C
thì
d
f u u F u C
.
B.
d dkf x x k f x x
(
k
là hằng số và
0
k
).
C. Nếu
F x
G x
đều là nguyên hàm của hàm số
f x
thì
F x G x
.
D.
1 2 1 2
d d df x f x x f x x f x x
.
Câu 11. Nguyên hàm của hàm số
1
2
f x
x
A.
ln 2
x C
. B.
1
ln 2
2
x C 
. C.
ln 2
x C
. D.
1
ln 2
2
x C
.
Câu 12. Nguyên hàm
2
1
7 6
dx
x x
A.
1 1
ln
5 6
x
C
x
. B.
1 6
ln
5 1
x
C
x
. C.
2
1
ln 7 6
5
x x C  
. D.
2
1
ln 7 6
5
x x C  
Câu 13. Một nguyên hàm của hàm số:
2
( ) 1
f x x x
A.
3
2
1
( ) 1
3
F x x
B.
2
2
1
( ) 1
3
F x x
C.
2
2
2
( ) 1
2
x
F x x
D.
2
2
1
( ) 1
2
F x x
Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số
3
( ) 2 1 2f x x x
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
3
A.
3 6
3 3
3 1 2 3 1 2
6 12
x x
C
B.
4 7
3 3
3 1 2 3 1 2
8 14
x x
C
C.
3 6
3 3
3 1 2 3 1 2
6 12
x x
C
D.
4 7
3 3
3 1 2 3 1 2
8 14
x x
C
Câu 15. Tìm
sin2
x xdx
ta thu được kết quả nào sau đây?
A.
sin cos
x x x C
B.
1 1
sin 2 cos2
4 2
x x x C
C.
sin cosx x x
D.
1 1
sin 2 cos2
4 2
x x x
Câu 16. Kết quả của
ln
xdx
A.
ln
x x x C
B. Đáp án khác C.
ln
x x C
D.
ln
x x x C
Câu 17. Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
. Biết
cos2x
một nguyên hàm của m số
( ).
x
f x e
, họ
tất cả các nguyên hàm của hàm số
( ).
x
f x e
A.
sin 2 cos2
x x C
. B.
2sin 2 cos2
x x C
.
C.
2sin 2 cos2
x x C
. D.
2sin 2 cos 2
x x C
.
Câu 18. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
3 2
3
x x
f x
x
trên khoảng
3;
A.
2
2ln 3
2
x
x C
B.
2ln 3
x x C
C.
2
x
ln x 3 C
2
D.
2
x
2ln x 3 C
2
Câu 19. Cho
F x
là một nguyên hàm của
1
1
f x
x
trên khoảng
1;

thỏa mãn
1 4
F e
. Tìm
F x
.
A.
2ln 1 2
x
 
. B.
x
. C.
4ln 1
x
. D.
x
.
Câu 20. Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
. Khi đó hiệu số
0 1
F F
bằng
A.
1
0
df x x
. B.
1
0
dF x x
. C.
1
0
dF x x
. D.
1
0
df x x
.
Câu 21. Dòng điện xoay chiều
2sin 100
i t A
qua một dây dẫn. Điện lượng chạy qua tiết diện
dây dẫn trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là
A. 0(C) B.
4
100
(C) C.
3
100
(C) D.
6
100
(C)
Câu 22. Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
0;10
, thỏa mãn
10
0
( ) 7
f x dx
6
2
( ) 3
f x dx
. Tính
giá trị biểu thức
2 10
0 6
( ) ( )P f x dx f x dx
A.
4P
B.
2P
C.
10
P
D.
3
P

Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

VnDoc xin giới thiệu Nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm 2020 - 2021, nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm 2020 - 2021 tập trung vào Giải tích 12 phần Nguyên hàm, Tích phân và Hình học 12: Hệ trục tọa độ trong không gian, PTTQ của mặt phẳng. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết. 

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm