Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội năm 2020 - 2021

Trang 1 / 4 Mã đề 168
MÃ ĐỀ 168
TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU
TỔ TOÁN TIN
(Đề chính thức gồm 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên Học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . Phòng: . . . Số báo danh: . . . . . .
Phần I: 28 câu trắc nghiệm khách quan – HS tô vào phiếu trả lời TNKQ (7,0 điểm):
Câu 1. Tập xác định
D
của hàm số
1
cos
y
x
là:
A.
D
R
. B. \ |
2
D k k
R Z
. C.
0; +
D
. D.
D
*
R
.
Câu 2. Gọi
,
M m
lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trnhỏ nhất của hàm số
4sin 2 2
y x
.
Giá trị của biểu thức
P M m
bằng:
A.
2
P
. B.
0
P
. C.
4
P
. D.
6
P
.
Câu 3. Chu kì tuần hoàn của hàm số
cot
2
x
y là:
A.
2
. B.
. C.
2
. D.
k k
Z
.
Câu 4. Phương trình
3
sin
2
x
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
3
0 ;
2
?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5. Gọi
0
x
nghiệm âm lớn nhất của phương trình
sin 9 3 cos7 sin 7 3 cos9
x x x x
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
0
;0 .
12
x
B.
0
; .
3
x
C.
0
; .
3 8
x
D.
0
; .
8 12
x
Câu 6. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
sin 2
0
cos 1
x
x
thuộc khoảng
0 ; 2
là:
A.
2
. B.
3
. C.
5
. D.
6
.
Câu 7. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
2
sin5 2cos 1
x x
dạng
a
b
, với
a
b
các số nguyên dương;
a
b
các số nguyên tố cùng nhau. Giá trị của biểu thức
S a b
bằng:
A.
3
S
. B.
7
S
. C.
15
S
. D.
17
S
.
Trang 2 / 4 Mã đề 168
Câu 8. Nghiệm của phương trình
2sin 4 1 0
3
x
là:
A.
2 ;
2
x k x k
k
Z
. B.
; 2
x k x k
k
Z
.
C.
7
;
8 2 24 2
x k x k
k
Z
. D.
2 ; 2
2
x k x k
k
Z
.
Câu 9. Số nghiệm của phương trình
2
9 .cos 2 0
x x là:
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 10. Trong một tuần 7 ngày, bạn A dđịnh mỗi ngày đi tm một người bạn trong
số 12 người bạn của mình. Hỏi trong một tuần bạn A thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi
thăm bạn của mình (có thể thăm một bạn nhiều lần) ?
A. 5040 kế hoạch. B. 35 831 808 kế hoạch.
C. 39 916 800 kế hoạch. D. 479 001 600 kế hoạch.
Câu 11. hiệu
k
n
C
scác tổ hợp chập
k
của
n
phần tử
*
1 , ,k n n k
N
. Mệnh đ
nào sau đây đúng ?
A.
!
!
k
n
n
n k
C
. B.
!
!
k
n
n
n k
C
. C.
!
! !
k
n
n
k n k
C
. D.
!
! !
k
n
n
k n k
C
.
Câu 12. Hai mươi đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm ?
A. 20. B. 190. C. 380. D. 400.
Câu 13. Trong khai triển biểu thức
10
2 10
0 1 2 10
2 1 ...
x a a x a x a x
, hệ số
4
a
là:
A.
4 5
10
2
C
. B.
6 4
10
2
C
. C.
4 4
10
2
C
. D.
5 5
10
2
C
.
Câu 14. Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
3
2
n
x
x
với
0
x
, biết rằng số t
nhiên
n
thỏa mãn
1 2
78
n n
n n
C C
A.
112640
. B.
112640
. C.
112643
. D.
112643
.
Câu 15. Tìm số nguyên dương
n
sao cho
0 1 2
2 4 ... 2 243
n n
n n n n
C C C C
A.
n
4. B.
n
5. C.
n
11. D.
n
12.
Câu 16. Một người làm vườn có 12 cây giống gồm 6 cây xoài, 4 cây mít và 2 cây ổi. Người
đó lấy ngẫu nhiên 6 y giống để trồng. Tính xác suất để 6 cây được chọn, mỗi loại đúng
2 cây ?
A.
1
8
. B.
1
10
. C.
15
154
. D.
25
154
.
Câu 17. 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó
ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi học sinh nữ ngồi giữa hai học sinh nam ?
A. 43200. B. 17280. C. 12960. D. 4320.
Trang 3 / 4 Mã đề 168
N
Câu 18. Cho phép thcó không gian mẫu
1,2,3,4,5,6
. Cặp biến ckhông đối nhau
là:
A.
1
A
2,3,4,5,6
B
. B.
1,4,5
C
2,3,6
D
.
C.
1,4,6
E
2,3
F . D.
.
Câu 19. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Gọi A biến cố tổng số chấm xuất
hiện ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 3. Xác suất biến cố A bằng:
A.
10
216
. B.
12
216
. C.
15
216
. D.
16
216
.
Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
3; 7
b
biến điểm
1;8
E thành điểm F có tọa độ là:
A.
4;15
F
. B.
2;15
F
. C.
4;1
F
. D.
2; 15
F
.
Câu 21. Cho
MNK
đều. Phép quay tâm N, góc quay 60
0
biến điểm M thành điểm nào
dưới đây ?
A. Điểm I thỏa mãn NKIM hình bình hành.
B. Điểm K.
C. Điểm O thỏa mãn N là trung điểm OK.
D. Điểm J thỏa mãn NKMJ là hình bình hành.
Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn
 
2 2
: 1 5 2
C x y
qua phép vị
tự tâm O, tỉ s
3
k
là đường tròn
'
C
có phương trình là:
A.
 
2 2
' : 3 15 18
C x y
. B.
 
2 2
' : 3 15 6
C x y
.
C.
 
2 2
' : 3 15 18
C x y
. D.
 
2 2
' : 3 15 6
C x y
.
Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
2004;2020
b
biến hai điểm
0;2 , 3;7
P Q thành hai điểm
', '
P Q
. Độ dài đoạn thẳng
' '
P Q
bằng:
A. 30. B. 17. C.
3 10
. D.
34
.
Câu 24. Khẳng định nào dưới đây sai ?
A. Nếu phép tịnh tiến theo vec
u
biến điểm M thành N (ký hiệu
u
M N
T
) thì
u
N M
T
.
B. Nếu phép vị tự tâm I, tỉ số
0
k
biến điểm M thành N (ký hiệu
,I k
V
M N
) thì
1
, I
k
N M
V
.
C. Nếu phép vị tự tỉ số
0
k
biến
ABC
có diện tích
S
thành
' ' '
A B C
có diện tích
'
S
thì
' .
S k S
.
D. Phép tịnh tiến biến
ABC
có diện tích
S
thành
' ' '
A B C
có diện tích
'
S
thì
'
S S
.
Câu 25. Cho hình chóp
1 2 3 4 5 6
.
S A A A A A A
đáy
1 2 3 4 5 6
A A A A A A
lục giác lồi. Tổng số
mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho bằng:
A. 6. B. 7. C. 12. D. 14.
M
K

Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 11 học kì 1 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội năm 2020 - 2021. Trên đây đề thi Toán gồm 2 phần câu hỏi với 90 phút làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm