Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

1/6 - Mã đề 211
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 06 trang, 50 câu)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Khối 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:……………………………. Số báo danh:……………….
Câu 1. [1] Biết
lim 5
n
u
=
;
lim
n
va
=
;
( )
lim 3 2019
nn
uv+=
, khi đó
a
bằng
A.
2024
3
. B.
2018
3
. C.
2014
3
. D.
.
Câu 2. [1] Giá tr của
1
lim
k
n
( )
*
k
bằng
A.
4
. B.
0
. C.
2
. D.
5
.
Câu 3. [2] Cho hình chóp
.S ABCD
,
ABCD
là hình thang vuông tại
A
B,
2AD a
=
,
,AB BC a= =
( )
SA ABCD
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
( )
CD SBC
. B.
( )
BC SAB
. C.
( )
CD SAC
. D.
( )
AB SAD
.
Câu 4. [2] Tính đạo hàm của hàm số
1
sin 2
y
x
=
.
A.
2
cos 2
sin 2
x
y
x
=
. B.
2
2cos 2
sin 2
x
y
x
=
. C.
2
2cos
sin 2
x
y
x
=
. D.
2
2cos 2
sin 2
x
y
x
=
.
Câu 5. [2] Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′
(tham khảo hình vẽ) có cạnh bằng
a
. Tính
.'AB DC
 
.
A
D
B
C
B'
C'
D'
A'
A.
2
2
a
. B.
2a
. C.
0
. D.
2
a
.
Câu 6. [2] Vi phân của hàm số
( )
cosfx x
=
tại đim
6
x
π
=
ứng với
0,01x∆=
A.
0,05
. B.
0,005
. C.
0,005
. D.
0,01
.
Câu 7. [1] Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ th
và điểm
( ) ( )
00
;Mx y C
. Khi đó, tiếp tuyến của
tại đim
M
có hệ số góc là
A.
( )
0
fx
. B.
( )
fx
. C.
( )
0
fxx
. D.
( )
0
fxx
+
.
Câu 8. [2] Cho tứ diện
ABCD
, gọi
,IJ
lần lượt là trọng tâm các tam giác
ABC
ABD
. Khẳng
định nào sau đây là sai?
Mã đề 211
2/6 - Mã đề 211
A.
IJ CD
. B.
1
3
JI
DC
=
.
C.
//IJ CD
. D.
IC
JD
đồng quy tại một điểm
Câu 9. [1] Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
2
3
lim 0
1
n
n
+
=
+
. B.
1
lim 1
1
n
n
+
=
. C.
11
lim
2 12n
=
+
. D.
( )
lim 2 1n + = +∞
.
Câu 10. [3] Cho hàm số
( )
32
3= fx x x
. bao nhiêu tiếp tuyến của đ th hàm s
( )
fx
song song
với đường thẳng
95
= +yx
.
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 11. [2] Biết
1
13
lim
3
n
n
a
b
+
+
=
(
a
,
b
là hai số tự nhiên và
a
b
tối giản). Giá trị của
ab
+
bằng
A.
3
. B.
1
3
. C.
0
. D.
4
.
Câu 12. [3] Cho nh chóp
.
S ABC
các cạnh
SA
,
SB
,
SC
đôi một vuông góc
SA SB SC= =
.
Gi
I
là trung điểm của
AB
. Khi đó góc giữa hai đường thẳng
SI
BC
bằng
A.
120°
. B.
60°
. C.
90
°
. D.
30
°
.
Câu 13. [2] nh giới hạn
32
lim
3
n
n
−+
+
.
A.
3
. B.
0
. C.
3
. D.
2
3
.
Câu 14. [3] Cho hình lăng trụ đều
.
ABC A B C
′′
tất c các cạnh bằng
a
. Gọi
M
trung điểm ca
AB
α
góc tạo bởi
MC
và mặt phẳng
( )
ABC
. Khi đó
tan
α
bằng
A.
27
7
. B.
3
2
. C.
. D.
23
3
.
Câu 15. [2] Biết
2
2
lim 2
2
x
x mx
x
−∞
−+
=
+
. Tìm
m
.
A.
1m =
. B.
2m =
. C.
3m =
. D.
4m
=
.
Câu 16. [3] Đạo hàm của hàm s
6 6 22
sin cos 3sin cosy x x xx=++
là
A.
0
. B.
1
. C.
33
sin cosxx
+
. D.
33
sin cosxx
.
Câu 17. [1] m s
( )
y fx=
đồ th như hình dưới đây, gián đoạn tại điểm hoành độ bằng bao
nhiêu?
A.
0
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 18. [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy.
3/6 - Mã đề 211
B. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật.
C. Hình hộp có các cạnh bằng nhau gọi là hình lập phương.
D. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều.
Câu 19. [2] Cho hàm số
( )
2
1
khi 1
1
2 khi 1
x
x
fx
x
mx
=
−=
. Tìm
m
để hàm liên tục trên
.
A.
4m =
. B.
4m =
. C.
1m =
. D.
2
m =
.
Câu 20. [1] Cho hình chóp
.
S ABC
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng
đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
SA
BC
.
A.
3a
. B.
a
. C.
3
4
a
. D.
3
2
a
.
Câu 21. [4] Xét phương trình sau trên tập số thc
( )
2019
1x xa+=
. Chọn khẳng định đúng trong các
khẳng định dưới đây.
A. Phương trình
( )
1
ch có nghiệm khi
0a >
. B. Phương trình
( )
1
ch nghiệm khi
0a <
.
C. Phương trình
(
)
1
vô nghiệm khi
0a
. D. Phương trình
( )
1
có nghiệm
a∀∈
.
Câu 22. [1] Tính giới hạn
(
)
32
lim 2 1
x
xx
→−
−+
A.
. B.
. C.
2
. D.
0
.
Câu 23. [4] Cho tứ diện
ABCD
(
)
(
)
ACD BCD
,
AC AD BC BD a= = = =
2CD x=
. Gọi
I
,
J
lần lượt là trung điểm của
AB
CD
. Với giá trị nào của
x
thì
(
) (
)
ABC ABD
?
A.
xa=
. B.
3
3
a
x =
. C.
3
xa=
. D.
3
a
x =
.
Câu 24. [1] Cho hàm số
( )
y fx=
có đạo hàm trên tập số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng.
A.
(
)
( ) ( )
1
1
1 lim
1
x
fx f
f
x
=
. B.
( )
( )
1
1 lim
1
x
fx
f
x
=
.
C.
( )
( )
1
1 lim
x
fx
f
x
=
. D.
( )
(
)
1
1
1 lim
1
x
f
f
x
=
.
Câu 25. [4] Cho hình chóp
.S ABC
đáy là tam giác vuông tại
B
,
3AB a=
,
4BC a=
, mặt phẳng
( )
SBC
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
. Biết
23SB a=
30SBC = °
. Tính
( )
( )
;d B SAC
.
A.
37
14
a
. B.
67a
. C.
67
7
a
. D.
7a
.
Câu 26. [2] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:
( )
32
3 9 27St t t t=+ −+
, trong đó
t
tính
bằng giây
( )
s
S
được tính bằng mét
( )
m
. Gia tc của chuyển động tại thi đim vận tốc
triệt tiêu là
A.
0
2
m/s
. B.
6
2
m/s
. C.
24
2
m/s
. D.
12
2
m/s
.
Câu 27. [1] Cho hàm số
( )
2
1
x
fx
x
=
. Tính
(
)
fx
?

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm