Giáo án Quyền và bổn phận trẻ em lớp 1 trọn bộ

1
Giáo án Quyền bổn phận trẻ em lớp 1 trọn bộ
Chủ đề 1:
TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ
Một người ích, quyền bổn phận như mọi người
I . Môc tiªu
1 . KiÕn thøc:
- HS hiÓu ®îc trÎ em mét con ngêi, nh÷ng quyÒn : cha mÑ, tªn,
quèc tÞch, tiÕng i riªng ; quyÒn ®îc ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc, ®îc
t«n träng b×nh ®¼ng.
- HS hiÓu trÎ em còng bæn phËn víi b¶n th©n, gia ®×nh x· héi nh mäi
ngêi.
2 . Th¸i ®é:
- HS th¸i ®é tin, träng, m¹nh d¹n trong mäi quan giao tiÕp.
3 . n¨ng:
- HS thÓ nãi m×nh mét c¸ch rµng.
- Hs biÕt ®èi t trong quan gia ®×nh, víi b¹n nh÷ng ngêi xung
quanh.
II . §å dïng häc tËp.
- PhiÕu bµi tËp tr¾c nghiÖm.
- Bµi h¸t tËp thÓ: Em lµ b«ng hång nhá.
- C©y hoa d©n chñ.
III . Ho¹t ®éng d¹y
häc.
2
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng a trß
1 . Giíi thiÖu bµi:
- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi vµ viÕt
lªn b¶ng bµi c - chñ ®Ò 1: “T«i mét
®øa trΔ.
2. Ho¹t ®éng 1: chuyÖn: §øa trÎ
kh«ng tªn
- GV gäi HS l¹i u chuyÖn cho
líp nghe.
- Ai nh©n vËt chÝnh trong c©u truyÖn
nµy?
- i sao ®øa trÎ kh«ng tªn lu«n buån
b·, kh«ng thÝch ch¬i ®ïa víi c¸c b¹n
cïng løa tuæi?
- sao mäi ngêi thay ®æi th¸i ®é ®èi
víi ®øa trÎ kh«ng tªn sau viÖc em
nh¶y xuèng cøu g¸i ng·?
- Em c¶m thÊy nh thÕ nµo nÕu em
kh«ng n gäi ?
- NÕu em ph¶i xa , xa gia ®×nh
nh Nu em nh t nµo ?
- Em thÓ rót ra bµi häc qua c©u
chuyÖn nµy ?
KL: TrÎ em tuy cßn nhá, nhng t
con ngêi, ai còng cã tªn, co chamÑ,
gia ®×nh, quª h¬ng, quèc tÞch,
- HS l¾ng nghe.
- líp l¾ng nghe tr lêi c©u hái
th¶o luËn.
- Nh©n vËt chÝnh lµ ®øa trÎ kh«ng tªn
- em l¹c ë mét n¬i xa
kh«ng ngêi th©n, kh«ng hiÓu ng«n
ng÷ cña c¸c b¹n
- em mét ngêi tèt, d¸m s½n
sµng th©n cøu ngêi kh¸c.
- HS i tiÕp tr lêi.
HS l¾ng nghe.
3
nguyÖn väng thÝch riªng. TRÓm,
tuy cßn nhá, nhng còng t con
ngêi co Ých cho héi
3. Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ lêi trªn phiÕu
häc tËp.
GV chia nhãm , YC häc sinh th¶o luËn.,
®iÒn dÊu(x) vµo c¸c « trèng nh÷ng
quyÒn nµo cña trÎ em c¸c em cho lµ
®óng.
YC c¸c nhãm tr¶ i
KL GV nh¾c l¹i c¸c ý ®óng nhÊn
m¹nh : §ã c¸c quyÒn n cña trÎ
em mµ mäi ngêi cÇn t«n träng.
4 . Ho¹t ®éng 3: ChuyÖn
- GV gäi HS chuyÖn n Ng©n
- GV cho HS th¶o luËn
-- C¸c b¹n trong líp lóc ®Çu ®· th¸i
®é nh thÕ o ®èi víi Ng©n?
- B¹n Ng©n ®¸ng c¸c b¹n ®èi
nh thÕ kh«ng? T¹i sao?
- B¹n Ng©n quyÒn ®îc gi÷ giäng
quª h¬ng cña m×nh kh«ng?
GVKL: TrÎ em quyÒn ®îc t«n
träng, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng
ng m¹, xóc ph¹m ®Õn nh©n phÈm,
- Chia thµnh 6 nhãm th¶o luËn.
- Nhãm trëng tr¶ lêi
- líp nhËn xÐt
- HS nèi tiÕp nhau nh¾c l¹i c¸c ý
®óng.
1 HS chuyÖn
HS th¶o luËn b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Mét n nh¹i l¹i trªu träc
Ng©n. C¸c b¹n cßn gäi Ng©n

Giáo án lớp 1 cả năm

Giáo án lớp 1: Giáo án Quyền và bổn phận trẻ em lớp 1 trọn bộ được VnDoc sưu tầm, tổng hợp và biên tập rõ ràng giúp thầy cô soạn các bài dạy một cách chất lượng và hiệu quả nhất, đồng thời sẽ giúp các thầy cô nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu về Giáo án Quyền và bổn phận trẻ em lớp 1 trọn bộ, phù hợp cho việc soạn giáo án lớp 1. Để giúp các em học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các em học sinh tài liệu về môn Tiếng Việt lớp 1, đạo đức lớp 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.090
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 1 môn khác Xem thêm