Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Bài tập Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 10 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Choose the odd one out.

1. a. smallb. classroomc. larged. old
2. a. schoolb. pencil sharpenerc. pencil cased. pen
3. a. chalkb. boardc. classd. rag
4. a. basketballb. playc. skippingd. football
5. a. timeb. footballc. volleyballd. badminton
6. a. fineb. nicec. fived. big
7. a.heb. shec. Id. my
8. a. meetb. missc. standd. sit
9. a. bookb. rulerc. rubberd. gym
10. a. whatb. whoc. hellod. how

Put the letters in the correct order to have the correct word.

11. lpay

a. play

b. lapy

c. payl

d. lyap

12. foballot

a. foolbalt

b. footlbal

c. bootfall

d. footbal

13. seshc

a. sches

b. chess

c. scesh

d. shecs

14. otnmnidab

a. dabmontin

b. bodmintan

c. badminton

d. bidmanton

15. rsopt

a. spotr

b. porst

c. rpost

d. sport

Choose the correct answer.

16. _____________? – we play hide and seek.

a. What does she do at break time?

b. What do you do at break time?

c. What do you like doing?

d. What do you like?

17. Does your brother play football? – ________.

a. No, I don’t

b. No, he isn’t

c. No, he don’t

d. No, he doesn’t

18. What does Hong do _________ break time?

a. at

b. in

c. on

d. for

19. My sister and I __________ chess.

a. plays

b. Playes

c. plaies

d.play

20. ________ you like table tennis?

a. Does

b. Is

c. Do

d. Are

21. ___________? – It is red and blue.

a. Is that your notebook?

b. What do you do at break time?

c. What colour is your ball?

d. Do you like red and blue ball?

22. What do they do at break time? – ________

a. Yes, they do

b. I play table tennis

c. They like football

d. They play table tennis

23. ___________ do you do at break time? – I play basketball.

a. What sport

b. When

c. Why

d. What lesson

24. Let’s play chess! – __________

a. I play chess

b. No, I don’t

c. Ok, let’s play

d. No, we don’t

25. ___________? – Yes, I do

a. Let’s play chess

b. What sport do you like?

c. What do you do at break time?

d. Do you like chess?

26. Let’s ________ volleyball!

a. plays

b. played

c. play

d. playing

Translate into English.

27. Chúng tôi không chơi bóng đá vào giờ giải lao. Chúng tôi chơi cờ

a. We don’t play football at break time. We play chess

b. They don’t play football at break time. They play chess

c. We play football at break time. we don’t play chess

d. We don’t play football at break time. We play volleyball

27. Linda có thích chơi cầu lông không? – có

a. Do Linda like badminton? – Yes, she does

b. Does Linda like badminton? – No, she doesn’t

c. Does Linda like badminton? – Yes, she does

d. Does Linda’s friend like badminton? – Yes, she does

28. Quân và Minh làm gì vào giờ giải lao?

a. What sport do Quan and Minh like?

b. What does Quan and Minh do at free time?

c. What do Quan and Minh play at free time?

d. What do Quan and Minh do at break time?

29. Anh ấy thích trượt băng

a. He like skating

b. He likes playing chess

c. He likes kite flying

d. He likes skating

30. Bạn có chơi cờ vào giờ giải lao không?

a. What do you do at break time?

b. Do you play chess at break time?

c. What sport do you play at break time?

d. Do your friends play chess at break time?

Find the mistake in each sentence.

31. We doesn’t like skipping, we like playing football.

a. like

b. skipping

c. playing

d. doesn’t

32. What sport does your brother plays at break time?

a. What sport

b. does

c. plays

d. at

33. Let play badminton together at break time!

a. Let

b. together

c. badminton

d. play

34. My pencil cases is black and white.

a. pencil

b. is

c. and

d. my

35. Those are Lan’s notebooks. It is red and blue.

a. Those

b. Lan’s notebook

c. and

d. it is

Recorder the words to make the correct sentence.

36. is/ pencil/ it/ sharpener/ your/?

a. Is it your pencil sharpener?

b. Is your pencil sharpener it?

37. bookcase/ black/ is/ my/ white/ and

a. My bookcase is black and white.

b. My black and white is bookcase.

38. yellow/ those/ and/ are/ orange/ rubbers/?

a. Are those yellow rubbers and orange?

b. Are those rubbers yellow and orange?

39. tennis/ do/ like/ table tennis/ or/ you/?

a. Do you like tennis or table tennis?

b. You like do tennis or table tennis?

40. at/ do/ do/ you/ break/ what/ time/?

a. What break time do you do at?

b. What do you do at break time?

41. different/ we/ break time/ play/ and/ sports/ games/ at

a. We play sports and games different at break time.

b. We play different sports and games at break time.

42. she/ basketball/ likes

a. She likes basketball.

b. She basketball likes.

43. don’t/ like/ I/ chess

a. I don’t like chess.

b. Don’t I like chess.

44. He/ do/ what/ does/ break time/ at/?

a. What do he does at break time?

b. What does he do at break time?

45. I/ my/ play/ friend/ and/ volleyball

a. My friend and I play volleyball.

b. I and friend play my volleyball.

46. you/ like/ do/ table/ tennis/?

a. You do like table tennis?

b. Do you like table tennis?

47. at/ friends/ play/ break time/ hide-and-seek/ Hoa/ and/ her

a. Hoa and her friends play hide-and-seek at break time.

b. Hoa and friends play hide-and-seek at her break time.

48. your / write / please / name/ here

a. Please write name your here.

b. Write your name here please.

49. is /that / classroom / his

a. That is his classroom.

b. Is that his classroom.

50. friend /is / my / Hien/ new

a. Hien is my friend new.

b. Hien is my new friend.

Read and write

large

like

are

likes

skating

Hello. My name is Hai Linh. This is a picture of our gym. It is (51) __________ and bright. Those (52) __________ our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (53) __________ table tennis. Thanh (54) __________ skipping. I do not like skipping. I like (55) __________. My classmates and I are happy at break time in the gym.

Xem đáp án
Hello. My name is Hai Linh. This is a picture of our gym. It is (51) ____large______ and bright. Those (52) _____are_____ our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (53) ____like______ table tennis. Thanh (54) ____likes______ skipping. I do not like skipping. I like (55) ____skating______. My classmates and I are happy at break time in the gym.

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Đánh giá bài viết
3 3.891
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm