Talk about the similarities and differences between Vietnamese and American cultures

Nằm trong bộ đề Luyện nói tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Speaking tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cultural diversity bao gồm 2 bài nói tiếng Anh khác nhau về Sự giống và khác nhau về văn hóa 2 nước Việt Nam và nước Mỹ giúp các em ôn tập kỹ năng nói tiếng Anh về unit 2 tiếng Anh 12 Cultural diversity - Đa dạng văn hóa hiệu quả.

Task 3: Work in groups. Talk about the similarities and differences between Vietnamese and American cultures, using the features discussed in Task 1. Làm việc từng nhóm. Thảo luận những điểm tương tự và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Mĩ, dùng những đặc điềm được thảo luận ờ Task 1.

Difference between American and Vietnamese culture essay lớp 12 số 1

There are differences and similarities between Vietnamese and American cultures.

In America, two generations live in a home. In Vietnam, two, three or even four generations live under one roof. In America, old-aged parents live in nursing homes but in Vietnam they live with their children.

It is not polite to ask American about age, marriage and income. However, it is normal in Vietnam. Americans can greet anyone in the family first but in Vietnam, that's wrong. As a rule, all members have to greet the oldest one first.

Americans buy groceries once a week and keep them in a refrigerator. In Vietnam, inspite of having refrigerator, they still buy groceries every day. Maybe, they want fresh food, they consider that it is better for their health.

For American, Christmas and New Year holidays are the most important. But for Vietnamese, only New Year. One another feature, American children sleep in their own bedrooms, Vietnamese ones sleep with their parents so that they are cared well.

Hướng dẫn dịch

Có những điểm khác biệt và tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Mĩ.

Ở Mĩ, hai thế hệ sống trong một nhà. Ở Việt Nam, hai, ba hoặc cả bốn thế hệ sống dưới một mái nhà. Ở Mĩ, những người già sống trong viện dưỡng lão nhưng ở Việt Nam họ sống cùng với con cái họ

Thật là không lịch sự khi hỏi người Mĩ về tuổi tác, hôn nhân và tiền lương. Tuy nhiên, đó là bình thường ở Việt Nam. Người Mĩ có thể chào người nào đó trong nhà mà họ gặp trước nhưng ở Việt Nam, điều đó không tốt. Như một nguyên tắc, tất cả các thành viên trong gia đình phải chào người lớn tuổi nhất trước.

Người Mĩ mua thực phẩm một lần một tuần và để chúng trong tủ lạnh. Ở Việt Nam, dù có tủ lạnh, họ vẫn mua thực phẩm hàng ngày. Có lẽ, họ muốn thức ăn tươi sạch, và họ nhận định rằng điều đó là tốt hơn cho sức khỏe của họ.

Đối với người Mĩ, lễ giáng sinh và kì nghỉ năm mới là quan trọng nhất. Nhưng đối với người Việt thì chỉ kì nghỉ năm mới mới là quan trọng. Một nét đặc trưng khác nữa là trẻ em Mĩ ngủ trong giường của chúng còn trẻ em Việt Nam lại ngủ cùng với bố mẹ là để chúng được quan tâm chu đáo hơn.

The similarities and differences between Vietnamese and American cultures số 2

Each nation has its own culture. And today, I will present you some of my views about differences and similarities between Vietnamese and American cultures.

In America, two generations live in a home, but, in Vietnam, there are even more, three or sometimes four generations living under one roof. That makes Vietnamese families bigger and closer.

In a family, while American old-aged parents live in nursing homes, Vietnamese ones are cared for by their children. That is the chance for the younger to express their gratitude to ones nourishing them. In communication, it's normal in Vietnam when asking someone about their age, marriage and income. But, don't ask these questions when you talk to an American if you don't want to be considered as an impolite person.

When Vietnamese family members greet one another, they always greet the oldest or the most important one first. In America, this is more open. People can greet anyone in the family first.

Groceries are bought once a week in an American home. People often go shopping at supermarket. In Vietnam, housewives go to the small market to buy goods everyday. Just in cities, some Vietnamese are used to going to supermarket.

American most important holidays are Christmas, New Year holiday and Thanksgiving, whereas the most meaningful holidays in Vietnam are Lunar New Year (Tết) and Mid-Autumn Festival. Families also celebrate Death Anniversary and invite their relatives.

In Vietnam, children sleep with their parents until 10 or 11, sometimes even to 15. But, Americans let their children sleep in a private room.

All above are some pieces of information I have got from many sources. I hope by understanding other nation's culture, we will get ready better to join with the other parts of the world.

Nội dung dịch

Mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng của mình. Và hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số quan điểm của tôi về sự khác biệt và tương đồng giữa Việt và văn hóa Mỹ.

Ở Mỹ, hai thế hệ sống trong một ngôi nhà, nhưng, ở Việt Nam, thậm chí có những hơn, hoặc đôi khi ba bốn thế hệ sống dưới trên mái. Điều đó làm cho Vietnames gia đình lớn hơn và gần gũi hơn.

Trong một gia đình, trong khi cha mẹ già niên Mỹ sống trong nhà dưỡng lão, những người Việt được chăm sóc cho con cái của họ. Đó là cơ hội cho các em bày tỏ lòng biết ơn của họ với một trong việc nuôi dưỡng chúng.

Trong giao tiếp, đó là bình thường tại Việt Nam khi có ai đó hỏi về tuổi tác, hôn nhân và thu nhập của họ. Nhưng, không hỏi những vấn đề khi bạn nói chuyện với một người Mỹ nếu bạn không muốn được xem xét như là một người lịch sự.

Khi các thành viên trong gia đình Vietnames chào hỏi nhau, họ luôn luôn chào đón các cổ nhất hoặc quan trọng nhất đầu tiên. Ở Mỹ, đây là cởi mở hơn. Mọi người có thể chào đón bất cứ ai trong gia đình đầu tiên.

Cửa hàng tạp hóa được mua một lần một tuần trong một nhà Amrrican. Mọi người thường đi shoping tại siêu thị. Ở Việt Nam, các bà nội trợ đi đến các thị trường nhỏ, mua hàng hóa hàng ngày. Chỉ ở các thành phố, một số Vietnames được sử dụng để đi đến các siêu thị.

Mỹ ngày lễ impotant nhất là Giáng sinh, năm mới và ngày lễ Tạ ơn, trong khi kỳ nghỉ meanful nhất ở Việt Nam là Tết Nguyên đán (Tết) và Lễ hội Trung thu. Các gia đình cũng mừng Chết aniversary và mời người thân của họ.

Ở Việt Nam, trẻ em ngủ chung với cha mẹ của họ cho đến khi 10 hoặc 11, thậm chí đôi khi là 15. Nhưng, người Mỹ cho con mình ngủ trong một phòng riêng.

Tất cả ở trên là một số thông tin mảnh os Tôi đã có từ nhiều soures. Tôi hy vọng bằng sự hiểu biết văn hóa quốc gia nào khác, chúng tôi wil sẵn sàng tốt hơn để tham gia với các phần khác của thế giới.

Trên đây là Speaking trang 22 tiếng Anh 12 Unit 2 Cultural diversity. Xem thêm nhiều tài liệu tiếng Anh Unit 2 lớp 12 khác như:

Từ vựng Unit 2 lớp 12: Cultural diversity hệ 7 năm

Ngữ pháp Unit 2 lớp 12 Cultural diversity hệ 7 năm

Bài tập Unit 2 lớp 12 Cultural Diversity hệ 7 năm

Đánh giá bài viết
1 2.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện nói tiếng Anh Xem thêm