Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 14 và Unit 15 có đáp án

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 14 và Unit 15

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14 và Unit 15 có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 14 và Bài 15 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

 • Exercise 1: Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Exercise 2: Fill in the blank with suitable word:

  Shelf – window – chairs – table – bed

  Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. . the bed is big. Next to the bed is a big (2) .............................. . My school things are on this table. There are two small (3) .............................. behind the table. There is a (4) .............................. near my bed. My balls and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above (phía trên) the (5) .............................. .

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 6.
 • Exercise 3: Give correct order to make meaningful sentences:
 • 1. ball/ The/ is/ the/ bed/ on.
  The ball is on the bed.
 • 2. There/ bedroom/ in/ the/ is/ chair/ a/.
  There is a chair in the bedroom.
 • 3. sister/ eight/ old/ years/ My/ is
  My old sister is eight years old.
 • 4. five/ in/ there/ are/ rooms/ house/ my
  There are five rooms in my house.
 • 5. big/ tree/ There/ is/ next/ my/ to/ house/ a
  There is a big tree next to my house.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 758
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm