Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 5

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Các bậc phụ huynh đang băn khoăn không biết làm thế nào để kiểm tra trình độ tiếng Anh lớp 5 của con em mình? Hãy nhanh tay cho các em học sinh làm thử đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 trên VnDoc để kiểm tra kiến thức môn tiếng Anh trên lớp như thế nào. Sau đó, căn cứ vào điểm số để có phương pháp giúp các em ôn thi đạt kết quả cao nhất.

Chúc các em có một kỳ thi đạt được nhiều thành tích cao!

Tham khảo các đề tiếng Anh khác tại:

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 6

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 7  

 • I. Complete the words.
  English test
 • 1.
  Viết thành từ hoàn chỉnh.
  FOOTBALLER
 • 2.
  Viết thành từ hoàn chỉnh.
  RIDING A BIKE
 • 3.
  Viết thành từ hoàn chỉnh.
  SCHOOL GAMES
 • 4.
  Viết thành từ hoàn chỉnh.
  SKIPPING ROPE
 • II. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • III. Choose A, B, C or D to complete the sentences.
 • 1.

  I was born _______ September 20th 2004.

 • 2.
  My father works as an _______ in Thang Long Factory.
 • 3.

  He _________ football with his friends in the school yard now.

 • 4.

  ______ you want to ride a bike with me?

 • 5.

  There _______ a lot of flowers at the festival last week.

 • 6.

  What _______ you do yesterday?

 • 7.

  We were ______ the Song Festival last Sunday.

 • 8.

  How _______ does she go to the park? – Sometimes.

 • IV. Match a question in A with the answer in B.

  A

  B

  A --> B

  0. What’s your name?

  1. Where were you last weekend?

  2. How often do you play badminton?

  3. What does your mother do?

  4. When were you born?

  a. She’s a nurse.

  b. I was born in 1983.

  c. Usually.

  d. I was at the School Festival.

  e. My name’s Hoa.

  0 – e

  1 – ……

  2 – ……

  3 – ……

  4 – ……

 • 1.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  d
 • 2.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  c
 • 3.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  a
 • 4.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  b
 • V. Reorder the words to make meaningful sentences.
 • 1.

  doing / Lan / English / now / and Mai / are / exercises /.

  Lan and Mai are doing English exercises now.
 • 2.

  they / What / at / the Festival / did / yesterday / do /?

  What did you do at the festival yesterday?
 • 3.

  want / singer / to be / I / a /.

  I want to be a singer.
 • 4.

  often / hide-and-seek / do / How / you / play /?

  How often do you play hide-and-seek?
 • VI. Read and choose True or False.

  This is Phong. He is twelve years old. He is a student at Dong Da Primay School. The school held a sport day yesterday. All the teachers and students
  were there. The students played different sports and games such as football, badminton, chess,  and hide-and-seek. Phong played badminton very 
  well. He was happy because he was the best player.

 • 1.

  He studies at Thang Long Primary School.

 • 2.

  There was a sport day at his school yesterday.

 • 3.

  The students sang songs and played games.

 • 4.

  Phong was happy because he was the best player.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 846
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm