Trắc nghiệm bài Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 4

Để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 6 Bài 4 chương 1 phần Số học, mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến bài "Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con", bao gồm 15 câu hỏi có đáp án giúp các em có thể so sánh sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải đề và đáp án tại Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 4

Trắc nghiệm bài Phép trừ và phép chia

Trắc nghiệm bài Phép cộng và phép nhân

 • Câu 1: Cho tập hợp A={0;2;4;6}, hỏi A có bao nhiêu phần tử:
 • Câu 2: Tập hợp B={6;7;8;...;56} có bao nhiêu phần tử?
 • Câu 3: Cho tập hợp A={1;3;4;5;8}, tập hợp con của A là:
 • Câu 4: Tìm số tự nhiên x sao cho x + 6 = 4
 • Câu 5: Cho hai tập hợp A={0;2;4}, B={0;1;2;3;4;5}. Phát biểu nào sau đây sai:
 • Câu 6: Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?
 • Câu 7: Số phần tử của tập hợp P gồm các chữ cái của cụm từ “WORLD CUP”
 • Câu 8: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Kết luận nào sau đây đúng?
 • Câu 9: Cho tập hợp M = {0; 2; 4; 6; 8}. Kết luận nào sau đây sai?
 • Câu 10: Cho tập hợp A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}. Kết luận nào sau đây không đúng?
 • Câu 11: Viết tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A = {3; 5}
 • Câu 12: Dùng ba chữ số 0; 4; 6 để viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?
 • Câu 13: Cho tập hợp A = {x ∈ N|1990 ≤ x ≤ 2009}. Số phần tử của tập hợp A là?
 • Câu 14: Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?
 • Câu 15: Số phần tử của tập hợp P gồm các chữ cái của cụm từ “WORLD CUP”
 • Câu 9: Cho tập hợp B = {m; n; p; q}. Số tập hợp con có 2 phần tử của tập hợp B là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
32 1.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm