Trắc nghiệm bài Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 2

Để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 6 Bài 2 chương 1 phần Số học, mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến bài Tập hợp các số tự nhiên, bao gồm 15 câu hỏi có đáp án giúp các em có thể so sánh sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải đề và đáp án tại Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 2

Trắc nghiệm bài Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Trắc nghiệm bài Ghi số tự nhiên

 • Câu 1: Cho tập hợp N = {2, 4, 6, 8}, có bao nhiêu phần tử trong tập hợp N?
 • Câu 2: A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5, thì A =?
 • Câu 3: Điền vào chỗ trống để có được ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần : 49, ...., ....
 • Câu 4: Số tự nhiên liền sau số 29 là?
 • Câu 5: B là tập hợp các chữ cái trong từ "TAPHOP", vậy B =?
 • Câu 6: Cho tập hợp A là tập các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 7. Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp A
 • Câu 7: Cho tập hợp C là tập các số tự nhiên lớn hơn 18 và nhỏ hơn 22. Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp C:
 • Câu 8: Cho tập hợp E là tập các số tự nhiên nhỏ hơn 9. Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp E:
 • Câu 9: Cho tập hợp A = {n ∈N|61 < x < 65}. Chọn đáp án đúng:
 • Câu 10: Chọn các khẳng định sai trong các khẳng định sau
 • Câu 11: Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là?
 • Câu 12: Số tự nhiên liền sau số 2018 là
 • Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất là?
 • Câu 4: Số tự nhiên liền trước số 1000 là?
 • Câu 5: Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 727
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm