Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 12: Phân bón hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 12: Phân bón hóa học do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn ôn luyện nâng cao cùng với các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau, cải thiện thành tích học tập của bản thân.

 • 1

  Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất?

 • 2

  Cho các phản ứng sau:

  A. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc → 3CaSO4 + 2H3PO4 (1)

  B. Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2 (2)

  C. Ca3(PO4)2 + 4H2SO4 đặc → 3 Ca(H2PO4)2 (3)

  D. Ca3(OH)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + 2H2O (4)

  Những phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ Ca(H2PO4)2

 • 3

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • 4

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5; P2O5 và K2O3.

  (2) Người ta không bón phân urê kèm với vôi.

  (3) Phân lân chứa nhiều photpho nhât là supephootphat kép.

  (4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm đất chua.

  (5) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3(PO4)2.

  Trong các phát biểu trên, số phất biểu đúng là

 • 5

  Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

 • 6

  Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là

 • 7

  Cho 2016 lít khí NH3 (đktc) vào dung dịch chứa a gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch được hỗn hợp amophot chứa 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

 • 8

  Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrôphotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 299
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm