Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 42: Luyện tập: Ancol và phenol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 42: Luyện tập: Ancol và phenol giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập trong chương trình lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 41: Phenol

 • 1

  Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với

 • 2

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • 3

  Cho các chất: ancol etylic, glixerol, etylen glicol, dimetyl ete và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2

 • 4

  Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit?

 • 5

  Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc , thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

 • 6

  Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đăc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,6956. Công thức phân tử của Y là

 • 7

  Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a vầ V là

 • 8

  Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

  nC2H5OH = 1/2 nCO2 = 0,1 mol; nCH3COOH = 0,1 mol

  CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

  meste = 0,1.88 = 8,8 (gam)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm