Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Bài tập Từ vựng Unit 5 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Look at the picture and write
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
  Cave
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
  Seafood
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
  Island
 • 5
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
  Picnic
 • 6.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?
  Village
 • Exercise 3: Put the letters in the correct order to have correct words
 • 1. OINUTCRDYSE
  COUNTRYSIDE
 • 2. IVIST
  VISIT
 • 3. ORWMRTOO
  TOMORROW
 • Exercise 4: Complete the sentence with the words in the box

  weekend

  explored

  sandcastles

  Bay

  sunbathe

 • 1. Ha Long ___________ is very beautiful. Let’s go there!
  Bay
 • 2. What will you do this _________?
  weekend
 • 3. My father and my mother often _________ in the morning.
  sunbathe
 • 4. We like building ________ very much.
  sandcastles
 • 5. They __________ Son Doong Cave last holiday.
  explored
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 774
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm