Tổng hợp bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TING ANH LP 5
I/ UNSCRAMBLE THE WORDS
1. AREHACE:……………..
2. ACHBKAEC:………………..
3. CTOTHEAOH:……………………..
4. SEOR RTHAOT:………………….
5. CHSMATOHEAC:…………………….
6. CDOL:……..........
7. HDHEAEAC:………………….
8. HIGEITSENG:…………………
9. HSFINIG:…………………..
10. KANGATI:……………….
11. CDAINNG:………………..
12. WSIMNGMI:……………….
13. PHOSING:……………………..
14. PALACE:……………….
15. TENCACID:…………………..
16. TRASCHC:…………………
17. KAREB:……………………
18. TREGLIH:……………………..
19. LEIGD:……………………..
20. RUNB:……………….
21. BAREFOOT:………………
22. WCOR:………………..
23. CWOSDHE:…………………..
24. TDLEAENT:………………….
25. VLEAGIL:………………….
26. NODEMR:……………..
27. LECFTAOROMB:………………
28. MNNTAOUI:……………………
29. FCIALYIT:…………………
30. IEVW:……………
31. FGREID:……………………..
32.SRETEO:……………….
33. NTWERI:……………………..
34. SNGIPR:……………..
35. NAUMUT:………………….
36. RESMUM:……………
37. NESHINSU:…………………….
38. WYDIN:…………………
39. FGYOG:…………………….
40. YSTMOR:……………………..
41. FREOCSAT:………………………
42. HCACO:…………………..
43. TOMORKEBI:…………………….
44. HEWTOOMN:………………….
45. ISOYN:….................
46. PLANE:…………………
47. CBEAL:……………..
48. CTEOTAG:……………….
49. CDEOTRYUNSI:……………….
50. CGAINMP:………………..
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2
II/ DRAW A LINE TO MATCH EACH QUESTION WITH THE ANSWER
1. What will the weather be like tomorrow?
2. How far is it from here to Hanoi?
3. What does this sign mean?
4. What's your hometown like?
5. How did the accident happen?
6. How can I get to the zoo?
7. Where's the post office?
8. What's winter like in your country?
9. How long does it take to get there by train?
10. What's the matter with you?
11. What’s your village like?
12. What happened at the end of the story?
13. What shouldn't he do?
14.What did you do on your holiday?
15. What character in the story do you like?
16. What will you have in your dream house?
17. What did you do in Nha Trang?
18. Why shouldn’t they jump into the river?
19. What happen first?
20. What will your dream house be like?
21. How did you get to your hometown?
22. What do you do in your free time?
23.Where will your dream house be?
24. Which city is bigger, Tokyo or London?
25. Don’t ride too fast.
a. It's a small village in the countryside .
b. It's often cold.
c. You can go by bus.
d. Go straight ahead . It's opposite the
cinema.
e. By coach.
f. It means we mustn't cross the road.
g. It’ll be a large house. It’s got a yard.
h. I went to Tri Nguyen Aquarium.
i. You may fall off your bike.
k. He shouldn't play with a lighter.
l. The fox asked “Will you give me some
meat?”
m. A motorbike rider hit him.
n. Because they may drown.
o. It will be in the mountains.
p. Tokyo is.
q. The fox used tricks to get the meat
from the crow.
s. It's about 40 kilometers.
t. I've got a toothache.
r. Robots. They'll do the housework.
x I listen to music.
u. It will be hot and sunny.
v. Ten hours.
w. It’s beautiful. It’s hasn’t got a lot of
cars.
y. I like the fox because it is clever.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3
z. I went to Malaysia.
III/ DRAW A LINE TO MACTH THE WORDS THAT GO TOGETHER
1. dry
2. go by
3. go
4. take
5. road
6. home
7. in front
8. turn
9. get
10. once upon
11. gas
12. cell
13. break
14. fall off
15. go
16. spill
17. do
18. go to see
19. a comfortable
20. a large
21. a cable
22. a hi-fi
23. take
24. get
25. piece
a. train
b. sightseeing.
c. country
d. signs
e. a bus
f. of
f. season
g. phone
h. station
i. of meat
j. right
k. a time
l. housework
m. a rest
n. a bad cut.
o. the doctor.
p. your bike.
q. hot water
r. garden
s. stereo
t. house
u. TV
v. a leg
w. for a walk.
y. off the bus

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Tổng hợp bài ôn hè tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 được sưu tầm và đăng tải tổng hợp số lượng bài ôn bao quát được hết những kiến thức trọng điểm cho kì thi chuyển cấp quan trọng của các bạn học sinh.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
30 8.036
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm