Bài tập tiếng Anh ôn thi lớp 5 lên lớp 6 (số 1)

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
Choose the word that has the underlined part pronouced differently.
1. A. child B. live C. will D. practise
2. A. bread B. clean C. meal D. tea
3. A. load B. monkey C. home D. most
4. A. develops B. cars C. meets D. books
5. A. walks B. kisses C. dances D. boxes
6. A. honest B. hour C. honour D. humour
7. A. Internet B. ready C. every D. teeth
8. A. tenth B. math C. brother D. theater
9. A. pyramid B. Sydney C. dry D. hungry
10. A. energy B. electricity C. effect D. environment
11. A. pollution B. solar C. symbol D. reason
12. A. president B. sea C. country D. about
Chọn một từ phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại trong mỗi dòng
1. vegetable geography drugstore engineer
2. vacation pollution suggestion intersection
3. coffee volleyball chocolate opposite
4. round couch routine housework
5. center soccer bicycle nice
6. toothpaste boots food cooking
bao nhiêu cách phát âm cho những phần gạch chân trong mỗi dòng sau
7. dozen chocolate front soda
8. ocean city country duck
9. thirsty brother bath with
10. sugar Asia sing season
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group.
1. A. garden B. yard C. market D. warm
2. A. aerobics B. carrot C. lemonade D. correct
3. A. armchair B. sandwich C. chocolate D. school
4. A. ahead B. white C. behind D. hungry
5. A. stadium B. accident C. finally D. animal
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. a. small b. face c. grade d. late
2. a. breakfast b. teacher c. ready d. heavy
3. a. time b. fine c. five d. city
4. a. engineer b. greeting c. teeth d. street
5. a. chair b. school c. couch d. children
6. a. table b.eraser c. lamp d. bookcase
7. a. hundred b. get c. every d. desk
8. a. face b. small c. grade d. late
9. a. bench b. school c. children d. chair
10. a. stool b. room c. afternoon d. door
11. a. read b. teacher c. eat d. ahead
12. a. tenth b. math c. brother d. theater
13. a. intersection b. eraser c. bookstore d. history
14. a. small b. holiday c. stay d. play
15. a. teachers b. doctors c. students d. workers
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
16. a. round b. couch c. routine d. housework
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. A. noodle B. food C. door D. stool
2. A. take B. game C. gray D. hand
3. A. buses B. goes C. boxes D. couches
4. A. music B. lunch C. mum D. up
5. A. ear B. heavy C. head D. Bread
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. A. dad B.hat C.plant D. happy
2. A.ask B. plastic C. back D grandparent
3. A. here B. fear C. pair D. idea
4. A. cave B. famous C. late D. Channel
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. A. they B. month C. father D. brother
2. A. needed B. liked C. washed D. hoped
3. A. works B. plays C. wants D. stops
1. A. chairs B. sofas C. rooms D. sinks
2. A. photo B. going C. brother D. home
3. A. school B. teaching C. chess D. chalk
4. A. cold B. volleyball C. telephone D. open
5. A. meat B. reading C. bread D. seat
6. A. writes B. makes C. takes D. drives
7. A. never B. often C. when D. tennis
8. A. eating B. reading C. teacher D. breakfast
9. A. Thursday B. thanks C. these D. birthday
10. A. surround B. counting C. country D. About
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. A. funny B. lunch C. sun D. computer
2. A. writes B. makes C. takes D. drives
3. A. advice B. price C. nice D. police
4. A. cook B. clean C. celebrate D. candy
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
5. A. leave B. break C. repeat D. peaceful
6. A. blonde B. ponytail C. body D. potter
7. A. thirsty B. throw C. theme D. there
8. A. hear B. near C. fear D. pear
9. A. dad B. hat C. plant D. happy
10. A. hourly B. honest C. heir D. Homeland
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. A. load B. monkey C. home D. most
2. A. develops B. cars C. meets D. books
3. A. walks B. kisses C. dances D. boxes
4. A. honest B. hour C. honour D. humour
5. A. Internet B. ready C. every D. teeth
6. A. tenth B. math C. brother D. theater
7. A. pyramid B. Sydney C. dry D. hungry
8. A. energy B. electricity C. effect D. environment
9. A. pollution B. solar C. symbol D. reason
10. A. president B. sea C. country D. About
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
1. a. Fifty b. City c. study d. My
2. a. Twenty b. Happy c. by d. Early
3. a. Late b. Place c. take d . dad
4. a. Bus b. But c. cut d. Put
5. a. Open b. Pencil c. flower d. Paper
6. a pink b. Nice c. like d. rice
Choose the best answer
1. Are these your pens? ____________
a. yes, these are b. yes, they c. yes, those are d. yes, they are
2. Trang and Chau _____ two bikes.
a. has b. have c. is d. don’t
3. What is __________ favourite colour?
a. his b. her c. your d. you
4. What is _______ favourite drink?- He likes soda.

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 (số 1) được sưu tầm và đăng tải tổng hợp số lượng bài ôn bao quát được hết những kiến thức trọng điểm cho kì thi chuyển cấp quan trọng của các bạn học sinh. Bài tập có kèm đáp án đi cùng rất tiện cho các bạn đối chiếu ngay sau khi làm bài.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Mời các em vào tham khảo và tải về Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án) để có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
7 6.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm