Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án

Tiếp nối tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án phần 1 và 2, VnDoc gửi tới bạn phần 3 với 50 câu hỏi trắc nghiệm có sẵn đáp án để phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử của quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 10.

101. Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào và giành được thắng lợi ở đâu?

A) Chống quân xâm lược nhà Tống, giành thắng lợi ở sông Như Nguyệt

B) Chống quân xâm lược Tống, Giành thắng lợi ở sông Bạch Đằng

C) Chống quân xâm lược Nam Hán, giành thắng lợi ở Rạch Gầm - Xoài Mút

D) Chống quân xâm lựơc Minh, giành thắng lợi ở Chi Lăng - Xương Giang.

ĐA. B

102. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là ai?

A) Nô lệ

B) Nông nô

C) Nông dân tự canh

D) Nông dân công xã

ĐA. D

103. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Chủ nô và nô lệ

B) Địa chủ và nông dân tự canh

C) Chủ nô và nông nô

D) Địa chủ và nông dân lĩnh canh

ĐA. D

104. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Thợ thủ công

B) Công nhân

C) Nô lệ

D) Nông nô

ĐA. D

105. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là hai giai cấp nào?

A) Lãnh chúa phong kiến và nông dân

B) Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C) Địa chủ và nông dân

D) Chủ nô và nô lệ

ĐA. B

106. Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVI

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVII – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

ĐA. A

107. Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVIII

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVII – XI

ĐA. D

108. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Thợ thủ công

B) Công nhân

C) Nô lệ

D) Nông nô

ĐA. D

109. Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVIII

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVII – XIX

ĐA. D

110. Nó là sự kiện báo hiệu sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến. Đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

A) Phong trào văn hoá Phục hưng

B) Chiến tranh nông dân Đức

C) Cải cách tông giáo ở Tây Âu

D) Tất cả các sự kiện trên

ĐA. B

111. Chiến tranh nông dân Đức thể hiện điều gì?

A) Lòng căm thù của quảng đại quần chúng đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời

B) Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời

C) Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với phong kiến và giáo hội thiên chúa giáo

D) Tất cả đều đúng

ĐA. A

112. Vì sao chiến tranh nông dân Đức lại thất bại?

A) Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng của giai cấp nông dân

B) Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, giữa các thành phần xã hội tham gia phong trào

C) Bọn phong kiến ở Đức còn rất mạnh

D) Tất cả các nguyên nhân trên

ĐA. D

113. Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách của quần chúng và cũng là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân ở Đức?

A) Lu - thơ

B) Can - vanh

C) Tô mát muyn - xơ

D) Tô - mát Mo - rơ

ĐA. C

114. Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nổi dậy của nông dân Đức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại?

A) Tư tương cải cách của Can - vanh

B) Tư tưởng cải cách của Lu - thơ

C) Tư tưởng của Ga - li - lê

D) Tư tưởng của Cô - péc - ních

ĐA. B

115. Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với Ki - tô nguyên thuỷ, Ông là ai?

A) M. Lu - thơ

B) G. Can - vanh

C) U. Sếch - xpia

D) N. Cô - péc - Ních

ĐA. A

116. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?

A) Nước Pháp

B) Nước Đức

C) Nước Thuỵ Sỹ

D) Nước Anh

ĐA. D

117. Điểm chung giống nhau trong cải cách tôn giáo của Lu - thơ và Can - vanh là gì?

A) Triệt để thủ tiêu Ki - tô - giáo

B) Bãi bỏ những nghi lễ phiền phức

C) Đưa giáo lí mới, nghi lễ mới vào đời sống tinh thần xã hội

D) Quay về với Ki - tô giáo nguyên thuỷ

ĐA. B

118. Ỹ nghĩa to lớn của phong trào Văn hoá phục hưng là gì?

A) Khôi phục được những giá trị xa xưa và phát huy tất cả giá trị văn hoá nhân loại bị Giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến vùi dập

B) Đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và Giáo hội Thiên Chúa giáo góp phần quan trọng giải phóng tư tưởng tình cảm con người khỏi sự kìm hãm và trói buộc của Giáo hội

C) Đề cao giá trị con người nhưng cũng ủng hộ sự bóc lột để làm giàu của giai cấp tư sản

D) Tất cả các nội dung trên đều đúng

ĐA. D

119. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài, người ta thường gọi là?

A) Đó là “những con người vĩ đại’’

B) Đó là “những con người thông minh”

C) “Đó là những con người xuất chúng”

D) Đó là “những con người khổng lồ”

ĐA. A

120. Thời đại văn hoá phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào?

A) Văn học nghệ thuật

B) Khoa học xã hội - nhân văn

C) Khoa học - kĩ thuật

D) Tư tưởng văn hoá

ĐA. B

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
3 11.751
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm