Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án

Tiếp nối tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án phần 1 và 2, VnDoc gửi tới bạn phần 3 với 50 câu hỏi trắc nghiệm có sẵn đáp án để phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử của quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 10.

101. Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào và giành được thắng lợi ở đâu?

A) Chống quân xâm lược nhà Tống, giành thắng lợi ở sông Như Nguyệt

B) Chống quân xâm lược Tống, Giành thắng lợi ở sông Bạch Đằng

C) Chống quân xâm lược Nam Hán, giành thắng lợi ở Rạch Gầm - Xoài Mút

D) Chống quân xâm lựơc Minh, giành thắng lợi ở Chi Lăng - Xương Giang.

ĐA. B

102. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là ai?

A) Nô lệ

B) Nông nô

C) Nông dân tự canh

D) Nông dân công xã

ĐA. D

103. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Chủ nô và nô lệ

B) Địa chủ và nông dân tự canh

C) Chủ nô và nông nô

D) Địa chủ và nông dân lĩnh canh

ĐA. D

104. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Thợ thủ công

B) Công nhân

C) Nô lệ

D) Nông nô

ĐA. D

105. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là hai giai cấp nào?

A) Lãnh chúa phong kiến và nông dân

B) Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C) Địa chủ và nông dân

D) Chủ nô và nô lệ

ĐA. B

106. Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVI

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVII – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

ĐA. A

107. Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVIII

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVII – XI

ĐA. D

108. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

A) Thợ thủ công

B) Công nhân

C) Nô lệ

D) Nông nô

ĐA. D

109. Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

A) Khoảng thế kỉ XV – XVIII

B) Khoảng thế kỉ XVI – XVII

C) Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

D) Khoảng thế kỉ XVII – XIX

ĐA. D

110. Nó là sự kiện báo hiệu sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến. Đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

A) Phong trào văn hoá Phục hưng

B) Chiến tranh nông dân Đức

C) Cải cách tông giáo ở Tây Âu

D) Tất cả các sự kiện trên

ĐA. B

111. Chiến tranh nông dân Đức thể hiện điều gì?

A) Lòng căm thù của quảng đại quần chúng đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời

B) Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời

C) Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với phong kiến và giáo hội thiên chúa giáo

D) Tất cả đều đúng

ĐA. A

112. Vì sao chiến tranh nông dân Đức lại thất bại?

A) Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng của giai cấp nông dân

B) Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, giữa các thành phần xã hội tham gia phong trào

C) Bọn phong kiến ở Đức còn rất mạnh

D) Tất cả các nguyên nhân trên

ĐA. D

113. Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách của quần chúng và cũng là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân ở Đức?

A) Lu - thơ

B) Can - vanh

C) Tô mát muyn - xơ

D) Tô - mát Mo - rơ

ĐA. C

114. Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nổi dậy của nông dân Đức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại?

A) Tư tương cải cách của Can - vanh

B) Tư tưởng cải cách của Lu - thơ

C) Tư tưởng của Ga - li - lê

D) Tư tưởng của Cô - péc - ních

ĐA. B

115. Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với Ki - tô nguyên thuỷ, Ông là ai?

A) M. Lu - thơ

B) G. Can - vanh

C) U. Sếch - xpia

D) N. Cô - péc - Ních

ĐA. A

116. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?

A) Nước Pháp

B) Nước Đức

C) Nước Thuỵ Sỹ

D) Nước Anh

ĐA. D

117. Điểm chung giống nhau trong cải cách tôn giáo của Lu - thơ và Can - vanh là gì?

A) Triệt để thủ tiêu Ki - tô - giáo

B) Bãi bỏ những nghi lễ phiền phức

C) Đưa giáo lí mới, nghi lễ mới vào đời sống tinh thần xã hội

D) Quay về với Ki - tô giáo nguyên thuỷ

ĐA. B

118. Ỹ nghĩa to lớn của phong trào Văn hoá phục hưng là gì?

A) Khôi phục được những giá trị xa xưa và phát huy tất cả giá trị văn hoá nhân loại bị Giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến vùi dập

B) Đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và Giáo hội Thiên Chúa giáo góp phần quan trọng giải phóng tư tưởng tình cảm con người khỏi sự kìm hãm và trói buộc của Giáo hội

C) Đề cao giá trị con người nhưng cũng ủng hộ sự bóc lột để làm giàu của giai cấp tư sản

D) Tất cả các nội dung trên đều đúng

ĐA. D

119. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài, người ta thường gọi là?

A) Đó là “những con người vĩ đại’’

B) Đó là “những con người thông minh”

C) “Đó là những con người xuất chúng”

D) Đó là “những con người khổng lồ”

ĐA. A

120. Thời đại văn hoá phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào?

A) Văn học nghệ thuật

B) Khoa học xã hội - nhân văn

C) Khoa học - kĩ thuật

D) Tư tưởng văn hoá

ĐA. B

121. Nước nào là quê hương cảu phong trào Văn hoá phục hưng?

A) Đức

B) I-ta-li-a

C) Hà Lan

D) Pháp

ĐA. B

122. Từ thế kỉ XI-XIII, văn hoá Tây Âu bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng nào?

A) Thiên chúa giáo

B) Nhà thờ Ki – tô

C) Nho giáo

D) Trung quân

ĐA. A

123. Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời cảu phong trào văn hoá phục hưng?

A) Sự xuất hiện quan hệ Tư bản chủ nghĩa

B) Sự ra đời của giai cấp tư sản

C) Sự lớn mạnh của thành thị

D) Nhiều phát minh khoa học – kĩ thuật

ĐA. A

124. Văn hoá phục hưng đã đề cao vấn đề gì?

A) Khoa học- xã hội nhân văn

B) Tôn giáo

C) Tự do cá nhân

D) Giá trị con người và khoa học tự nhiên

ĐA. D

125. Thế nào là Văn hoá Phục hưng?

A) Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đạ

B) Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp tư sản

C) Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại

D) Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá

ĐA. B

126. Xuất hiện ngày càng nhiều công trường thay thế cho các phường hội, đó là một trong những biểu hiện của hình thức sản xuất nào?

A) Hình thức sản xuất phong kiến

B) Hình thức sản xuất tư bản chủ nghiã

C) Hình thức sản xuất đan xen giữa phong kiến và tư bản chủ nghĩa

D) Không phải các hình thức trên

ĐA. B

127. Quan hệ sản giai cấp trong xã hội Tây Âu đầu thế kỉ XVI là quan hệ gì?

A) Quan hệ giữa giai cấp địa chủ với nông dân

B) Quan hệ giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản

C) Quan hệ giữa giai cấp tư sản với nông dân

D) Quan hệ giữa giai cấp vô sản với nông dân

ĐA. B

128. Quan hệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Tây Âu đầu thế kỉ XVI là quan hệ gì?

A) Quan hệ giữa chủ trang trại với nông dân

B) Quan hệ giữa quý tộc phong kiến với nông nô

C) Quan hệ giữa địa chủ với nông dân

D) Quan hệ giữa chủ nô với nô lệ

ĐA. A

129. Hãy nêu biểu hiện của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trên lĩnh vực công nghiệp?

A) Nhiều công trường thủ công đã xuất hiện thay thế cho phường hội

B) Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trước kia được thay bằng quan hệ giữa chủ trại với công nhân nông nghiệp

C) Các thương hội trung đại được thay thế bằng các công ty thương mại

D) Tất cả các biểu hiện trên

ĐA. A

130. Từ đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện hình thức sản xuất gì thay thế cho phường hội
nhập?

A) Xưởng thủ công

B) Nông trại

C) Công trường thủ công

D) Thương đoàn

ĐA. C

131. Ở Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nao?

A) Khoảng từ thế kỉ XV

B) Khoảng từ thế kỉ XVI

C) Khoảng từ thế kỉ XVII

D) Khoảng từ thế kỉ XVIII

ĐA. B

132. Độ ngũ công nhân làm thuê xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào?

A) Từ những người thợ thủ công bị tước đoạt tư liệu sản xuất

B) Từ những người nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C) Từ những chủ xưởng bị phá sản trong kinh doanh

D) Từ những người thương nhân làm ăn bị sập tiệm

ĐA. B

133. Phong trào "Rào đất cướp ruộng" diễn ra sớm nhất ở nước nào?

A) Anh

B) Pháp

C) Tây Ban Nha

D) Bồ Đào Nha

ĐA. A

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 3). Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Đánh giá bài viết
3 11.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm