Trắc nghiệm Sử 10 bài 40

Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ

B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học

C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva

D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga

Đáp án: C

Câu 2. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng công nhân

B. Liên hiệp cách mạng Nga

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga

Đáp án: C

Câu 3. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là

A. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp

B. Phái cách mạng và phái xét lại

C. Phái Bônsêvích và Mensêvích

D. Phái cách mạng và phái cơ hội

Đáp án: C

Câu 4. Điểm khác nhau giữa hai phái đó là

A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

B. Ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó

D. Nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo

Đáp án: A

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã

A. Phát triển lên chủ nghĩa tư bản

B. Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

C. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

D. Xuất hiện các công ti độc quyền

Đáp án: B

Câu 6. Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Vẫn duy trì gần như nguyên vẹn nền quân chủ chuyên chế

B. Đã thiết lập nền dân chủ đại nghị tư sản

C. Thiết lập nền quân chủ lập hiến như ở nước Anh

D. Thiết lập nền cộng hòa tư sản

Đáp án: A

Câu 7. Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến

B. Sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước

C. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật

D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đáp án: D

Câu 8. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904

B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống

C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

Đáp án: C

Câu 9. “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là

A. 9 -1 -1905

B. 1 -5 -1905

C. 1 -9 -1905

D. 1 -12 -1907

Đáp án: A

Câu 10. Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)

B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)

C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)

D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)

Đáp án: C

Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang; 3. Phong trào cách mạng chấm dứt; 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình; 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 1, 4, 5

C. 4, 5, 2, 3, 1

D. 4, 5, 1, 2, 3

Đáp án: D

Câu 12. Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho

A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ

B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng

D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng

Đáp án: B

Câu 13. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Phát động các giai cấp bị bóc lột , các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh

B. Làm lung lay chế độ Nga hoàng

C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga

D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông

Đáp án: C

Câu 14. Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng giải phóng dân tộc

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng vô sản

Đáp án: C

Câu 15. Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là

A. Công nhân, nông dân và bình dân

B. Công nhân và dân nghèo thành thị

C. Công nhân và nông dân

D. Công nhân và binh lính

Đáp án: A

Câu 16. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án: A

Câu 17: Vào thời gian nào Lê-nin thống nhất các nhóm mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua?

A. Năm 1890.

B. Năm 1895.

C. Năm 1897.

D. Năm 1903.

Đáp án: B

Câu 18: Đầu thể kỉ XX các phái cơ hội trong Quốc tế thứ hai ủng hộ:

A. chế độ Nga Hoàng.

B. chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.

C. ủng hộ chủ nghĩa để quốc.

D. ủng hộ các phần tử phản động.

Đáp án: B

Câu 19: Đầu thế kỉ XX, Đảng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh đạo kiên quyết chống:

A. chế độ Nga Hoàng.

B. các phần tử phản động trong nước.

C. chiến tranh đề quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.

D. chống chiến tranh đế quốc và nội chiến ở Nga.

Đáp án: C

Câu 20: Tháng 12 - 1905, diễn ra sự kiện gì ở Nga?

A. Phong trào cách mạng 1905 - 1907 xuống dần và chấm dứt.

B. Cuộc Tổng bãi công được bắt đầu ở Mát-xcơ-va, rồi nhanh chóng tiễn hành khởi nghĩa vũ trang.

C. Phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân.

D. 44 vạn công nhân bãi công bằng các cuộc bãi công của 10 năm trước đó cộng lại.

Đáp án: B

Câu 21: Mùa thu 1905, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao gắn với sự kiện:

A. bãi công chính trị của quân chúng.

B. khởi nghĩa vũ trang của quân chúng.

C. biểu tình của công nhân.

D. nổi dậy của nông dân.

Đáp án: A

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm