Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 42

Đề thi chứng chỉ A tiếng Anh có đáp án

Đề luyện thi chứng chỉ A Anh văn có đáp án dưới đây nằm trong bộ 100 đề thi tiếng Anh trình độ A mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh có đáp án gồm nhiều chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trình độ A1 A2 khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Cấu trúc thì hiện tại đơn (The Present Simple)

- Cấu trúc câu bị động (Passive Voice)

- Cấu trúc với động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)

- Cách chia động từ sau động từ

- Cấu trúc thể hiện sự đồng tình với So/ Nether

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. She was standing by an electric heater, and her nightdress ________ fire.

A. caught

B. set

C. took

D. became

2. Please lock the door when you ________.

A. will have left

B. will leave

C. leave

D. leaves

3. - I'm afraid I've broken your umbrella. - ________.

A. Don't mention it

B. Not at all

C. It's the same

D. Don't worry about it

4. This town ________ by Queen Elizabeth.

A. was found

B. was founded

C. found

D. founded

5. Stop ________ such a terrible noise, please!

A. to make

B. make

C. making

D. made

6. Our neighbour's sons ________ come here very often.

A. doesn't

B. isn't

C. don't

D. aren't

7. You must ________ your work as soon as possible.

A. started

B. start

C. to start

D. to start to

8. Two of the boys in the art class were doing self-portraits by looking at ________ in the mirror.

A. each other

B. themselves

C. oneself

D. one another

9. Are these ________ books?

A. yours

B. your

C. of you the

D. you're

10. Kate and Jenny are sisters, and Bill is ________ brother.

A. their

B. her

C. hers

D. they

11. Jim ________ that he had seen the robber.

A. refused

B. refusing

C. denied

D. denying

12. Crusoe is looking at a ship ________ his telescope.

A. through

B. near

C. under

D. to

13. - I don't like salmon. - ________!

A. Neither do I

B. So do I

C. So I do

D. So I don't

14. I'm talking to you. Please listen to ________.

A. me

B. I

C. him

D. mine

15. If you want a good flat in London, you have to pay through the ________ for it.

A. mouth

B. ear

C. nose

D. teeth

ĐÁP ÁN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
C
D
B
C
C
B
B
B
A
C
A
A
A
C

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh chứng chỉ A1 A2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 363
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm