Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 34

Đề luyện thi chứng chỉ A Anh văn có đáp án

Nằm trong bộ tài liệu luyện thi tiếng Anh trình độ A1 A2 năm 2020, đề ôn thi ngữ pháp tiếng Anh trình độ A2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp nhiều cấu trúc tiếng Anh trọng tâm khác nhau giúp bạn đọc ôn thi hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Thì Quá khứ đơn trong tiếng Anh (The Simple Past Tense)

- Câu điều kiện loại 1 (Type 1 Conditional Sentence)

- Câu điều kiện loại 3 (Type 3 Conditional Sentence)

- Cách dùng đại từ phản thân (Reflexive Pronouns)

- Cách dùng đại từ quan hệ & mệnh đề quan hệ

- Cấu trúc be used to (Quen với điều gì)

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. He would have known that if he ________ the meeting.

A. had attended

B. would have attended

C. has attended

D. would attend

2. Ask the girl ________ sitting over there.

A. who's

B. whose

C. which is

D. which she is

3. They ________ married in church last year.

A. are

B. made

C. have

D. got

4. ________ loves her, she is so sweet.

A. all people

B. all the people

C. everybody

D. nobody

5. Before it was sold, the broken machine was cleaned and ________.

A. looked for

B. put right

C. kept up

D. given back

6. We are not used to ________ in a cold climate.

A. lived

B. live

C. living

D. lives

7. ________ was happy.

A. All the people

B. Everybody

C. All

D. Whole of the people

8. The girl you ________ yesterday is waiting for you in the drawing room.

A. told me

B. told me about

C. told about

D. told me about her

9. She chose cushions of a colour which would ________ her carpet.

A. equal

B. agree

C. help

D. match

10. Yeuk Yee had her house painted white yesterday. = ________

A. She had to paint her house white yesterday.

B. Her house was not blue last week.

C. They painted her house white for her yesterday.

D. She painted her house yesterday.

11. It is not very easy to study a foreign language all by ________.

A. oneself

B. itself

C. himself

D. herself

12. He speaks English very well ________ he's only 12.

A. whereas

B. despite

C. in spite of

D. although

13. The murderer was ________ yesterday.

A. hanging

B. hung

C. hanged

D. hang

14. - The fund-raising drive was a success - Yes, Mr Smith gave a thousand dollars and ________ .

A. so did I

B. I did so

C. I did give too

D. I also did give

15. If you come, ________ your friends with you.

A. bring

B. take

C. fetch

D. lift

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
A
D
C
B
C
B
B
D
C
A
D
C
A
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 34. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 250
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm