Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 18

Đề ôn thi Tiếng Anh trình độ A1, A2 có đáp án

Đề thi thử chứng chỉ A tiếng Anh khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập với mong muốn giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Thì Hiện tại đơn (The Present Simple Tense)

- Thì Hiện tại hoàn thành (The Perfect Present Tense)

- Câu hỏi đuôi (Tag Question)

- Cấu trúc câu so sánh hơn (Comparatives)

- Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)

- Sở hữu cách (Possessive Case)

- Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

- Ôn tập từ loai tiếng Anh như: Giới từ, Cụm danh từ, ....

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I ________ to her since last Wednesday morning.

A. haven't talked

B. don't talk

C. didn't talk

D. am not talking

2. Several people were hurt in the accident but only one ________ to hospital.

A. has taken

B. has been taking

C. was taken

D. was taking

3. He's ________ intelligent than his sister.

A. lesser

B. much less

C. much fewer

D. not so

4. He ________ like table tennis at all.

A. has

B. hasn't

C. don't

D. doesn't

5. Your friends won't be here for long, ________?

A. do they

B. will they

C. would they

D. won't they

6. Close the door ________: it's cold in here.

A. -

B. up

C. to

D. on

7. The motorcar has had an enormous effect ________ in North America.

A. in daily life

B. in daily lives

C. on daily life

D. to daily life

8. You had your house repaired last month, ________?

A. hadn't you

B. didn't you

C. isn't it

D. hadn't it

9. ________ study hard before an examination.

A. Most of students

B. Most of the students

C. Most of students

D. Almost the students

10. He is ________ school.

A. on the

B. at

C. on

D. to

11. It is the most beautiful building ________ the world.

A. in

B. of

C. from

D. on

12. I bought her a new pencil sharpener ________.

A. it is very expensive

B. which was very expensive

C. hose colour was black

D. it will be very expensive

13. The girl you ________ yesterday is waiting for you downstairs.

A. told me

B. told me about

C. tell

D. told me about her

14. Are these books ________?

A. your or John's

B. yours or John's

C. your's or John's

D. yours' or Johns'

15. What does he ________ for a living.

A. make

B. does

C. do

D. makes

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
C
B
D
B
A
C
B
C
B
A
B
B
B
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 18. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 484
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm