Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 10

Grammar Level A Test with Answer Key No. 10

Nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu, đề kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh trình độ A có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh liên quan đến nhiều cấu trúc tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Do you know that woman? Yes, I know ________.

A. hers

B. she

C. her

D. him

2. He is too foolish ________ your words.

A. understand

B. to understand

C. understood

D. understanding

3. Let's go to the beach, ________?

A. do we

B. don't we

C. isn't it

D. shall we

4. It's very good ________ you to help us.

A. in

B. from

C. on

D. of

5. - A: Where are my shoes? - B: ________ in the wardrobe.

A. They're

B. There are

C. Their are

D. It's

6. ________ of my friends can speak French very well.

A. No one

B. Nobody

C. No

D. None

7. Were you at school yesterday? Yes, ________.

A. there we were

B. were we

C. we were

D. I were

8. ________ do you do?

A. where

B. how

C. how's

D. when

9. Mark went back ________ his keys.

A. to getting

B. for getting

C. to get

D. get

10. This car is ________ for us to buy. We are not that rich.

A. expensive enough

B. very expensive

C. too expensive

D. more expensive

11. You arrive at a party at 8 p.m. What do you say?. = ________

A. Goodnight

B. Good-bye

C. Good evening

D. Good afternoon

12. Praja returned home as ________ as he could.

A. quick

B. quicker

C. quickly

D. quickerly

13. Neither of the two girls ________ my student.

A. is

B. have been

C. are

D. has been

14. Please help yourself ________ whatever you like.

A. on

B. in

C. over

D. to

15. I'd be careful in my dealings with her. I'm sure she's up to no ________.

A. pretences

B. good

C. eel

D. egg

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
B
D
D
A
D
C
B
C
C
C
C
A
D
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 671
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm