Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 9

Grammar Level A Test with Answer Key

Đề kiểm tra tiếng Anh trình độ A có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến nhiều chủ đề ngữ pháp khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download và thực hiện bài thi.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I have a lesson ________ Tuesday.

A. at

B. by

C. in

D. on

2. ________ went for a walk.

A. He and I

B. Him and me

C. I and he

D. I and him

3. This is my bike. This bike is ________.

A. my

B. mine

C. mine's

D. my's

4. Look! Now they ________ TV again!

A. are watching

B. watch

C. to watch

D. have watched

5. - Do you think we're all created equal? - No, not ________ all.

A. in

B. over

C. at

D. to

6. I went to Madrid and stayed ________ friends.

A. in house of

B. by

C. at

D. with

7. Mr Brown is the landlord ________ we rent the house.

A. who

B. whom

C. from who

D. from whom

8. I ________ old clothes when I'm working in the garden.

A. wear

B. carry

C. dress

D. do on

9. The oranges are ________.

A. each one ten pence

B. ten pence the piece

C. each ten pence

D. ten pence each

10. ________ size are your shoes?

A. what

B. where

C. how

D. when

11. It's ________.

A. thirty past twelve

B. half past twelve

C. thirty minutes for one

D. half one

12. She told me I would have an accident if I ________ more care.

A. am not taking

B. haven't taken

C. won't take

D. didn't take

13. Are ________ your glasses?

A. the

B. this

C. those

D. that

14. Who is that old man ________ the big nose?

A. of

B. with

C. near

D. from

15. He took ________ cheese.

A. all of

B. all

C. the all

D. all of the

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
A
B
A
C
D
D
A
D
A
B
D
C
B
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm