Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 16

Nối tiếp bộ 60 đề ôn tập tiếng Anh trình độ A, đề luyện thi chứng chỉ A1, A2 có đáp án dưới đây tổng hợp những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp bạn đọc củng cố kiến thức tiếng Anh hiệu quả.

* Những cấu trúc tiếng Anh xuất hiên trong đề kiểm tra:

- Thì hiện tại hoàn thành (The Perfect Present Tense)

- Cấu trúc câu cảm thán với What

- Từ loại tiếng Anh phù hợp trong câu

- Một số cụm động từ thường gặp như: Look forward to, ...

Đề ôn thi trình độ A tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2, đề kiểm tra tiếng Anh trình độ A gồm 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. They ________ in Warsaw for about ten years.

A. live

B. lived

C. lives

D. have lived

2. What ________ to see him at the stadium.

A. the surprise

B. surprise

C. a surprise

D. surprising

3. After years of war the whole nation wanted to make ________ with their enemies.

A. peace

B. pace

C. pact

D. pair

4. She ________ for a neighbour to look after the house while she was away.

A. arranged

B. organised

C. designed

D. administered

5. We hear you ________ to Udorn three days ago.

A. have gone

B. went

C. had gone

D. going

6. He hasn't ________ up his mind yet.

A. found

B. made

C. gone

D. stood

7. Why do you ________ pass you the map?

A. want me

B. want to me

C. to want me

D. want me to

8. I'm a sharp cookie. There's no way anybody can pull the wool over my ________.

A. tissue

B. eyes

C. truth

D. grass

9. He is looking forward to ________ his old friends.

A. meet

B. have met

C. meeting

D. met

10. - Did you enjoy the film strip? - Yes, it was very ________ .

A. informing

B. informative

C. informed

D. information

11. Madame Traiviey has lived nearly 115 years. = ________

A. She was very old.

B. She is very old.

C. She died when she was nearly 115.

D. Madame Traiviey has many more years.

12. - John found it difficult to adjust to Libya. - For one thing ________ is a difficult language to learn.

A. Arabic

B. the Arabic

C. the language Arabic

D. Arabics language

13. He speaks ________ good English that is pleasure to talk with him.

A. so

B. such

C. such a

D. very

14. The hotel is ________.

A. sell

B. for sale

C. for sell

D. sale

15. Is the tall man ________ husband?

A. your sisters'

B. your sister's

C. your sister

D. your sister his

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
C
A
A
B
B
D
B
C
B
C
A
B
B
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm