Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 15

Trình độ Anh ngữ A1, trình độ Anh ngữ A2 là hai trình độ tiếng Anh cơ bản đối với người học. Khi người học đạt trìn độ A có thể nắm chắc những kiến thức tiếng Anh về các từ loại tiếng Anh, 12 thì tiếng Anh cơ bản, các cấu trúc câu đơn, câu ghép căn bản cũng như có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản bằng tiếng Anh hay giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Đáp ứng nhu cầu ôn tập tiếng Anh trình độ A, VnDoc.com đã đăng tải rất bộ 60 đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh chứng chỉ A1, A2 khác nhau. Mỗi đề tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm có đáp án khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức ngữ pháp hiệu quả.

Đề ôn thi ngữ pháp trình độ A có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 tiếng Anh, đề kiểm tra tiếng Anh trình độ A chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh liên quan đến nhiều cấu trúc tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. John ________ in Trent, and I live in Burton.

A. live

B. is live

C. lives

D. does live

2. - What does the letter say? - ________ is the 1-20 form that you requested from the University of Tennessee.

A. Enclosing

B. Enclose

C. Enclosed

D. Enclosure

3. Kate is pretty, but not so pretty ________ Jenny.

A. like

B. so

C. as

D. than

4. Thunder often ________ small girls.

A. fears

B. frightens

C. frightening

D. frightened

5. ________ ourselves. Jack's brother is a drug addict.

A. For

B. Among

C. Between

D. With

6. I suggest that the matter ________ reconsidered.

A. has

B. being

C. is

D. be

7. I will get off ________ the next bus- stop.

A. on

B. at

C. in

D. zero

8. ________ a flat with someone is cheaper than living in your own.

A. Deviding

B. Sharing

C. Cutting

D. Parting

9. The nations of the world desire ________.

A. peace

B. a peace

C. piece

D. a piece

10. - Is this your handbag? - ________?

A. Isn't it

B. Forgive me

C. My what

D. Please

11. What ________ your friend? Was she at the party?

A. time

B. about

C. did

D. was

12. You have tea for breakfast, ________ you?

A. haven't

B. don't

C. won't

D. have

13. ________ patient, and you will succeed.

A. Be

B. Being

C. To be

D. Are

14. She always ________ to her friend when she is abroad.
A. writes
B. had written
C. is writing
D. write

15. They said they had the European rights for the product but it was a lie. They were acting under false ________.

A. pretences

B. eel

C. egg

D. wool

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
C
C
B
C
D
B
B
A
C
B
B
A
A
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 449
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm