Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 14

1. Trình độ tiếng Anh A1 là gì?

Trình độ tiếng Anh A1 là cấp độ tiếng Anh đầu tiên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) , một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được viết bởi Hội đồng Châu Âu. Trình độ A1 hay còn gọi là Beginner là trình độ sơ cấp dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc những người không có kiến thức về tiếng Anh trước đó.

2. Trình độ tiếng Anh A2 là gì?

Trình độ Anh ngữ A2 là cấp độ Anh ngữ thứ hai trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các trình độ ngôn ngữ khác nhau được biên soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Người học đạt trình độ A2 khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản của tiếng Anh và có thể cơ bản truyền đạt những nhu cầu đơn giản.

Đề kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh trình độ A có đáp án

Tài liệu ôn tập tiếng Anh chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence

1. We live near ________ the river.

A. of

B. from

C. by

D. -

2. I won't go to Cambridge if it ________ tomorrow.

A. rain

B. would rain

C. rains

D. raining

3. This ________ my favourite book.

A. can't

B. isn't

C. aren't

D. hasn't

4. I ________ to London several times.

A. go

B. have been

C. have gone

D. went

5. - If you can't lend me the money. I think I'll ask Fred. - Don't bother. He has ________ than I do.

A. fewer

B. little

C. few

D. less

6. ________ if you're not careful!

A. You must fall

B. You're falling

C. You'll fall

D. Will you fall

7. They'll certainly come ________ them.

A. when calling

B. you're callin

C. if you call

D. do you call

8. Although now ________ to Africa and South America, yellow fever is still deadly.

A. limited

B. limiting

C. limit

D. is limited

9. She's talking to you. Please listen to ________.

A. she

B. hers

C. her

D. him

10. Tell us something ________ your holiday.

A. about

B. -

C. over

D. on

11. She got so ________ while watching the game that she began shouting.

A. exciting

B. excited

C. excitingly

D. excitedly

12. If you could take a trip to the moon, ________?

A. what will you do

B. what would you do

C. what are you going to do

D. what can you do

13. Either teacher knows the answer. = ________

A. No teachers know the answer.

B. Both teachers know the answer.

C. All the teachers know the answer.

D. Any teacher can answer.

14. I will ________ find this address for you in the afternoon.

A. try to

B. to try

C. have tried

D. tried

15. I'd rather be a millionaire. = ________

A. I've been a millionaire.

B. I'd better be a millionaire.

C. I'd prefer to be a millionaire.

D. You have more millions than me.

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
C
B
B
D
C
C
A
C
A
B
B
B
A
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm