Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 12

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh trình độ A

Đề luyện thi tiếng Anh ôn tập ngữ pháp tiếng Anh chứng chỉ A1 A2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh được biên tập gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. John is a good worker: he works very ________.

A. hardly

B. hard

C. good

D. many

2. Kate hasn't got ________ friends.

A. a lot

B. much

C. some

D. any

3. You and I went there together ________?

A. didn't you

B. didn't I

C. didn't we

D. did we

4. Modern architecture, in many ________ is horribly ugly.

A. means

B. examples

C. reasons

D. cases

5. These are my ________ three children.

A. brother Tim's

B. Tim's brother

C. brother Tim

D. brother is Tim

6. There isn't ________ left.

A. enough sugar

B. sugar enough

C. enough of sugar

D. few sugar

7. ________ your brother spend Christmas with you?

A. do

B. does

C. have

D. has

8. What's her job? ________ nurse.

A. She's

B. She's a

C. Her jobs

D. Hers a

9. I don't think he ________ flowers very much.

A. like

B. liking

C. have liked

D. likes

10. I'm no good ________ French.

A. at

B. on

C. for

D. by

11. Mr Johns has ________ painting since he retired.

A. taken up

B. taken of

C. taken over

D. taken down

12. Anyone who ________ his work cannot go.

A. finished not

B. not finish

C. has not finished

D. will not finish

13. We travelled from Hadley ________ Burton without stopping.

A. after

B. to

C. until

D. for

14. He's very short: ________ sisters are taller.

A. both of them

B. his both

C. both his

D. the two both his

15. ________ heat from the sun there would be no life on Earth.

A. Except

B. Without

C. If there is no

D. Despite

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
D
C
D
A
A
B
B
D
A
A
C
B
C
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 900
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm