Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 17

Đáp ứng nhu cầu ôn tập tiếng Anh trình độ A, VnDoc.com đã đăng tải rất bộ 60 đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh chứng chỉ A1, A2 khác nhau. Mỗi đề luyện tập tiếng Anh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án khác nhau liên quan đến nhiều chủ đề Ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức ngữ pháp hiệu quả.

Đề ôn thi trình độ A tiếng Anh có đáp án

Đề luyện thi tiếng Anh trình độ A chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. What ________ ! The rain has not stopped all day.

A. a weather

B. the weather

C. weather

D. an weather

2. - What do you think of his presence here? - The longer he stays, ________ I dislike him.

A. the most

B. the very more

C. much more

D. the more

3. In England it's ________ cold in December.

A. a

B. enough

C. very

D. such

4. - I've got a new detective story. - ________?

A. What its price

B. How many cost

C. How much was it

D. How much you paid

5. Now I ________ at night.

A. am used to work

B. used to work

C. used to working

D. am used to working

6. - Think of yourself, if not of ________ . - Thanks, but I don't see any other way out.

A. others

B. another

C. other

D. oneself

7. He owes you a lot of money, ________?

A. isn't it

B. doesn't he

C. hasn't he

D. has he

8. ________ while the iron is hot.

A. Hit

B. Knock

C. Strike

D. Beat

9. I often spend two hours ________ my homework.

A. for do

B. doing

C. to do

D. for doing

10. This book belongs to me, and this pen is ________, too.

A. his

B. me

C. my

D. mine

11. The ________ built onto the back of the house provided valuable extra space.

A. extension

B. expansion

C. development

D. growth

12. Maria hasn't visited her home in Spain ________.

A. for many years

B. since many years

C. many years since

D. many years ago

13. - How did you get along with Miss Evans? - ________ us about her dog was a big help.

A. Your warn

B. Your warning

C. You warn

D. You warning

14. Just a moment. I'm putting you ________.

A. up

B. under

C. through

D. in

15. He has wasted ________.

A. many times

B. much times

C. many time

D. much time

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
C
C
C
A
B
C
B
D
A
A
B
C
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 17. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm