Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 33

Luyện thi tiếng Anh trình độ A1 A2 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh chứng chỉ A1 A2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi trình độ A Anh văn khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến nhiều chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản giúp bạn đọc ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Ask him ________ tea.

A. he likes

B. if he liking

C. does he like

D. if he likes

2. She smokes ________.

A. very heavily

B. much

C. very heavy

D. lot

3. - What 's your proposal? - I propose that the meeting ________ .

A. is postponing

B. be postponed

C. to be postponed

D. postpones

4. In China an ancient medical treatment ________ as acupuncture is sometimes used during surgery.

A. to know

B. knowing

C. known

D. knows

5. There are no apples left: we've eaten ________.

A. everyone

B. every one

C. all

D. whole

11. He ________ swim very well.

A. not can

B. cannot

C. doesn't can

D. don't can

12. Mrs Lee's son has a car, but he prefers to use ________.

A. his mother

B. his mothers'

C. hers

D. her

13. - A: ________ you? - B: Yes, please get my luggage from the car.

A. Do I help

B. Have I help

C. Can I help

D. Am I helping

14. We haven't heard ________ the result was.

A. what

B. which

C. that

D. when

15. Under no circumstances ________ or exchanged.

A. good will be returned

B. goods should be returned

C. can good be returned

D. are goods being returned

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
A
B
C
B
B
B
A
B
B
B
C
C
A
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 33. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm