Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 22

Ôn thi Anh ngữ trình độ A1, trình độ A2

Đề luyện tập tiếng Anh trình độ A chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh liên quan đến nhiều chủ đề ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập cấu trúc tiếng Anh quan trọng hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. They quarelled ________ the choice of a house.

A. on

B. over

C. for

D. to

2. I live ________ my mother and father.

A. to

B. by

C. with

D. from

3. Frank ________ up at 5 o'clock this morning.

A. arose

B. stayed

C. got

D. awoke

4. I have drunk ________ today.

A. four beer-bottles

B. four bottles beer

C. beer four bottles

D. four bottles of beer

5. She walked ________ the road without looking.

A. by

B. through

C. across

D. long

6. War stole his youth and his home. Everything in his life changed ________.

A. as a result

B. moreover

C. by no means

D. therefore

7. All work is better than ________ at all.

A. no

B. none

C. not

D. some

8. I get a letter ________ my boyfriend every day.

A. from

B. of

C. off

D. out

9. ________ I say, please treat it in confidence.

A. That

B. That which

C. Whatever

D. Which

10. He swam ________ the river yesterday.

A. cross

B. crossed

C. across

D. crossing

11. ________ does it take to get to the river from here?

A. How far

B. How long

C. How much

D. How many

12. Try again. Don't give ________ hope.

A. out

B. up

C. on

D. off

13. There ________ some good news about our school lately.\

A. is

B. were

C. has been

D. have been

14. Kate is the best ________ the three.

A. in

B. from

C. than

D. of

15. ________ is your birthday?

A. when

B. whose

C. why

D. how's

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
C
C
D
C
A
B
A
C
C
B
B
C
D
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 22. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm