Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 28

Trình độ Anh ngữ A1, trình độ Anh ngữ A2 là hai trình độ tiếng Anh cơ bản đối với người học. Khi người học đạt trình độ A có thể nắm vững những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản về các Loại từ tiếng Anh, 12 thì tiếng Anh cơ bản, các cấu trúc câu đơn, câu ghép căn bản cũng như có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản bằng tiếng Anh hay giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Ôn thi Anh ngữ trình độ A1, Anh ngữ trình độ A2

Nằm trong bộ 100 đề ôn thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 trên VnDoc.com, đề kiểm tra tiếng Anh trình độ A chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh có đáp án dưới đây gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. They say he has ________ money.

A. a lot of

B. plenty

C. lots

D. many

2. ________ you got a transistor radio at home?

A. have

B. are

C. do

D. has

3. If she ________ call me, she could do so.

A. wanted to

B. will want to

C. wanting to

D. has wanted to

4. You shall have some ice-cream when you ________ your dinner.

A. finished

B. finish

C. will finish

D. will be finished

5. At what time ________?

A. does the lesson start

B. starts the lesson

C. the lesson starts

D. starting the lesson

6. Do not get ________ the bus when it is still moving.

A. of

B. off

C. out

D. from

7. The children wake ________ early in the summer.

A. off

B. to

C. up

D. out

8. John ________ her yesterday.

A. don't saw

B. didn't see

C. didn't saw

D. don't see

9. A train is ________ a bus.

A. more quickly

B. quickly

C. quicker than

D. more quick

10. I must go to bed early, because I ________ very sleepy.

A. is

B. are

C. am

D. am not

11. Tell Chris ________ outside.

A. not go

B. for not going

C. not going

D. not to go

12. I remember ________ him in London.

A. of meeting

B. to meet

C. to meeting

D. meeting

13. The committee held a ________ last week.

A. meeting

B. gathering

C. session

D. sitting

14. We wondered who was going to pay for the ________ window.

A. broken

B. breaking

C. broke

D. break

15. He died ________ hunger and cold.

A. by

B. of

C. with

D. for

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
A
A
B
A
B
C
B
C
C
D
D
A
A
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 28. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm