Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 30

Ôn thi Anh ngữ trình độ A1, Anh ngữ trình độ A2

Nằm trong bộ 100 đề thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 trên VnDoc.com, đề luyện tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ A có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Câu điều kiện loại 2 (Conditional sentence Type 2)

- Thì Quá khứ đơn (The Past Simple Tense)

- Cấu trúc đề nghị ai đó với Would you mind

- Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject - Verb Agreement)

- Phân loại cách dùng một số loại từ để hỏi tiếng Anh

- Một số giới từ, cụm giới từ tiếng Anh cơ bản

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. He is my brother. ________ name is Bill.

A. He

B. His

C. Her

D. She

2. I'll ________.

A. see you all tonight

B. see you tonight all

C. tonight see you all

D. see tonight you all

3. I don't speak Japanese, but Jenny ________.

A. do

B. speaks

C. does

D. is speaking it

4. ________ tall are you?

A. which

B. what

C. when

D. how

5. The boy suffered ________ a very bad headache.

A. of

B. from

C. by

D. at

6. This man has a ________.

A. beard

B. barber

C. moustaches

D. facehair

7. Mr. Brown ________ a car if he had enough money.

A. will buy

B. would buy

C. bought

D. has bought

8. What ________ next?

A. did you do

B. did you

C. you did do

D. you did

9. English is spoken all ________ the world.

A. over

B. in

C. above

D. on

10. - ________ shall I do? - You ought to consult your parents.

A. What

B. How

C. Why

D. Whom

11. - Are you ready? - ________.

A. Already not

B. Quite not

C. Yet not

D. Not quite

12. Leave your dirty shoes ________ the door.

A. out from

B. out

C. outside

D. out of

13. The girls are ________ the discotheque.

A. by

B. on

C. to

D. at

14. Would you mind ________ the door?

A. open

B. to open

C. opening

D. to opening

15. Aeroplanes ________ and land every minute.

A. get off

B. get up

C. fly up

D. take off

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
A
C
D
B
A
B
A
A
A
D
C
D
C
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 30. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm