Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 37

Đề ôn thi chứng chỉ A Anh văn có đáp án

Đề thi thử tiếng Anh trình độ A phần Ngữ pháp tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi thử tiếng Anh chứng chỉ A1 A2 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh liên quan đến nhiều chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khác nhau giúp bạn đọc ôn tập hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Cách dùng mệnh đề quan hệ (Relative clause)

- Cách dùng đại từ phản thân (Reflexive pronouns)

- Cách chia động từ sau động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

- Cách dùng câu điều kiện loại 1 (Type 1 Conditional Sentence)

- Phân biệt cách dùng một số lượng từ cơ bản Some/ any

- Vị trí một số trạng từ thì hiện tại hoàn thành

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Is that the picture ________ you are looking for?

A. whose

B. what

C. zero

D. that

2. Modern buildings should ________ with the surrouding area.

A. suit

B. fit

C. blend

D. join

3. The children hurt ________ when they fell.

A. themself

B. themselves

C. theirself

D. theirselves

4. She can hardly see it. = ________

A. She sees very hard.

B. She is hard with it.

C. She cannot see it very well.

D. It is hard to see her.

5. - Are you going to visit him? - If she goes, ________ .

A. I do so

B. so will I

C. so I go

D. so I do

6. I don't want ________ milk today.

A. some

B. any

C. no

D. many

7. The police haven't yet found the car ________ was in the accident.

A. which

B. which it

C. it which

D. it

8. We ________ understand this.

A. can't

B. don't can

C. not can

D. don't able to

9. We hire out bicycle ________.

A. by hours

B. by an hour

C. by the hour

D. for hours

10. The development of new crop strains ________ greatly increased yields.

A. is

B. are

C. has

D. have

11. - Tell me what your dog likes? - ________.

A. Biscuit and bones

B. Big, black and hairy

C. Like a Doberman

D. He can run very fast

12. The boss wants ________.

A. that you stay here

B. for you staying here

C. you to stay here

D. you stay here

13. - Whose belt is it? - It's my ________.

A. sister

B. sisters

C. sister's

D. sisters'

14. While he ________ to London he saw an accident.

A. was driving

B. drives

C. drove

D. had driven

15. Have you finished your homework ________?

A. still

B. yet

C. quite

D. then

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
C
B
C
B
B
A
A
C
C
A
C
C
A
B

Trên đây là Đề luyện thi Anh ngữ chứng chỉ A khung Châu Âu. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 229
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm