Toàn Lã Gia Hóa học

Cân bằng phương trình hóa học

Ai làm hộ mk vs ạ

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Cún ngốc nghếch
  Cún ngốc nghếch

  3Ag+4HNO3-->3AgNO3+ NO+2H2O

  Mg+4HNO3-->Mg(NO3)2+2NO2+2H2O

  0 Trả lời 14:42 27/01
 • Chuột Chít
  Chuột Chít

  Cu+2H2SO4-->CuSO4+SO2+2H2O

  3Mg+8HNO3-->3Mg(NO3)2+2NO+4H2O

  Al+4HNO3-->Al(NO3)3+NO+2H2O

  0 Trả lời 14:50 27/01
 • Ma Kết
  Ma Kết

  2Zn+6HNO3-->2Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O

  Zn+4HNO3-->Zn(NO3)2+2NO2+2H2O

  0 Trả lời 15:03 27/01

Hóa học

Xem thêm