Bài tập động từ khuyết thiếu

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bài tập về động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh để các bạn có thể ôn luyện và làm bài tập Tiếng Anh tại nhà, giúp tăng khả năng vận dụng Tiếng Anh thông thạo, làm bài thi tiếng Anh đạt điểm số cao nhất.

Động từ khuyết thiếu

Bài tập Tiếng Anh

1. He …….leave early, didn’t he? (must/ had to/ has to/ ought to)

2. His eyes were so bad that he ………..read the number on the board. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t)

3. There’s the waiter. I ……..ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could)

4. ………….open the door for you? (Would you like that I / Do you want that I /will I / shall)

5. ………..you be able to come to the meeting? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should)

6. My car broke down so I ………..come by bus. (had to/ must/should/ could)

7. …………….ask you some questions? – OK,go ahead.(shall I / will I / should I /may I )

8. I ………….play tennis than golf. (like better to/ prefer/ ‘d rather/ ‘d better)

9. There are a lot of mistakes in this exercises. I …….. go over it again with you. (will have to/ am able to/ would/ could)

10. He was a good swimmer, so he ………. Swim to the river bank when the boat sank. (could/ can/ would/ was able to)

11. He ……….. live in the country than in the city.(would rather/ had better/ should/ might)

12. You ……….. go now. It’s getting late.(had rather/ had better/ ought/ would rather)

13. You ………..fly to London this evening provided you don’t mind changing planes in Paris.(must/ have to/ can/ ought to)

14. I ……….. to take advantage of this opportunity to thank for your co-operation. (would like/can/ am able to/ might)

15. You …………..add it up. I’m not good at figures.(have to/ ought to/ ‘d better/ both b and c)

Video hướng dẫn cách làm bài về động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh

Video hướng dẫn về động từ khuyết thiếu Can - Could - May - Might trong Tiếng Anh giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả, không chỉ nghe quen với ngữ điệu của người bản xứ, bạn còn học Tiếng Anh một cách trực quan sinh động, giúp cho việc ghi nhớ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đánh giá bài viết
9 16.298
Sắp xếp theo

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm