Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ ÔN THI GIỮA 1 LỚP 5 M 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
Odd one out:
1. a. cartoon b. story book c. comic d. detective story
2. a. sports festival b. bookfair c. join d. funfair
3. a. always b. twice c. usually d. never
4. a. once b. two c. nine d. eleven
5. a. how often b. how c. who d. hello
Choose the correct answer:
6. .......... meet at 7.00 p. m .
a. Let’s b. Let’s go c. Let .
7. Nhat .......... 9 on his next birthday.
a. is b. will c. will be.
8. I live .......... my parents in the countryside.
a. on b. with c. to
9. Nga lives .......... 52 Nguyen Dinh Chieu Street.
a. at b. on c. in
10. Will you be free tomorrow evening? - ...........
a. Yes, I will b. Yes, I do c. Yes, I am
11. Where will we meet? - ...........the cinema.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
a. In front b. Next c. In front of.
12. I think she ........... the party tomorrow.
a. will enjoy b. enjoy c. enjoys.
13. I will see you ..........tomorrow.
a. on b. Ø c. in
14. _______do you go to the amusement center? - Once a week.
a. How long b. how far c. how many d. how often
15. _______ were you born? - In a small village in Vietnam.
a. When b. Where c. what d. why
Choose the best word to complete the blank
16. He _______________ lots of photos at the food festival.
17. Did Nga ____________ you to her birthday party?
18. My father bought some books at the _____________.
19. My friends gave me some ____________ on my birthday.
20. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.
presents
took
played
book fair
invite
Put the words in the right order to make meaningful sentences
21. every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at .
..................................................................................................................................................................
22. In the city/ in the country/ Hung/ or/ does/ live?
..................................................................................................................................................................
23. part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
..................................................................................................................................................................
24. Hoa/ birthday/ to/ her/ invite/ Minh/ party/ will/ next.
..................................................................................................................................................................
25. Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.
……………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN
Odd one out:
1. A; 2. C; 3 B; 4. A; 5. D
Choose the correct answer
6. A; 7. C; 8. B; 9. A; 10. A; 11. C; 12. A; 13. B; 14 D; 15. B
Choose the best word to complete the blank
16. Took; 17. invite; 18. book fair; 19. presents; 20. played
Put the words in the right order to make meaningful sentences
21. Jane goes to school at eight o’clock every morning.
22. Does Hung live in the city or in the country?
23. Did you take part in the sports festival?
24. Hoa will invite Minh to her birthday part next week.
25. My family went to my cousin’s birthday party last night.
ĐỀ 2
Odd one out:
1. a. big b. small c. old d. well
2. a. flower b. look c. tree d. garden
3. a. town b. city c. country d. house
4. a. travel b. bike c. bus d. car
5. a. get b. leave c. school d. start

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

Bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bộ 6 đề kiểm tra tiếng Anh 5 được biên tập giống cấu trúc đề thi tiếng Anh của bộ GD&ĐT với nội dung bám sát nội dung bài học Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

Download trọn bộ đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm