Huỳnh Như Nguyễn Hóa học

Câu 1: Hoàn thành chuỗi pt hóa học sau: CH4 -> C2H2 -> C4H4 -> C4H6 -> cao su buna

Câu 1: Hoàn thành chuỗi pt hóa học sau: ( ghi gõ đều kiện phản ứng nếu có)

CH4 -> C2H2 -> C4H4 -> C4H6 -> cao su buna

Câu 2: Viết pt hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyền hóa sau :

CH3COONa ----> CH4 ---> C2H2 ---> C2H4 ---> C2H5OH

Giúp mik vs huhu cần gấp

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Bánh Tét
  Bánh Tét

  Câu 1:

  1) 2CH4\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H2 + 3H2

  2) 2C2H2 \overset{t^{\circ }, xt, p}{\rightarrow} C4H4

  3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 \overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{\rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

  4) nCH2=CH-CH=CH2 \overset{t^{\circ },xt,p }{\rightarrow} ( CH2-CH=CH-CH2 )n

  Trả lời hay
  1 Trả lời 08:25 22/03
 • Lang băm
  Lang băm

  Câu 2: CH3COONa ----> CH4 ---> C2H2 ---> C2H4 ---> C2H5OH

  (1) CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

  (2) 2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh)

  (3) C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

  (4) C2H4 + H2O → C2H5OH

  0 Trả lời 08:29 22/03
 • Sếp trong nhà
  0 Trả lời 11:28 22/03

Hóa học

Xem thêm